Record details

Title keyword
    Zhodnocení
Monograph
    Cínovec. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí
    Dílčí zpráva V/2012 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín-Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za čtvrté čtvrtletí roku 2012
    Dílčí zpráva VI/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za první čtvrtletí roku 2013
    Dílčí zpráva VIII/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín-Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za třetí čtvrtletí roku 2013
    Evidence, klasifikace, zhodnocení možností využití zemin z hlediska pedologického a jejich zhodnocení pro optimalizované využití na sanace a rekultivační účely na území sokolovsko?karlovarské agl. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04
    Expertně znalecký posudek ve věci geologicko-ložiskové problematiky, včetně výpočtu disponibilního objemu zásob štěrkopísků na území předmětných pozemků v k.ú. Spomyšl a jejího zhodnocení ve vazbě na jednotkovou prodejní tunu suroviny obvyklou v daném území
    Geoarcheologické zhodnocení lokality Padovec, Bašty 2, Brno : závěrečná zpráva
    Geologické a geomorfologické zhodnocení severního Salvadoru
    Geologicko-ložiskové zhodnocení ověřených zásob štěrkopísků v lokalitě Kostelec nad Labem a Čeperka
    Hora Svaté Kateřiny. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí. Závěrečná zpráva
    Hornicko-ekologické zhodnocení zlatohorského rudního revíru po ukončení těžby a úpravy rud a prognóza jeho dalšího vývoje - závěrečná zpráva
    Komplexní ložiskové zhodnocení nerudního surovinového potenciálu (zejména ložisek kaolínů a jílů) v karlovarské aglomeraci (v čankovsko-otovické, božíčanské a hroznětínské pánvi) s promítnutím výsledků rebilance
    Kovářská. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí
    Kraslice. Zhodnocení potenciálu surovinových ložisek v sasko-českém pohraničí
    Mikromorfologické zhodnocení sedimentů Labského dolu : závěrečná zpráva
    Mikromorfologické zhodnocení výplně rondelu (obchvat Kolína) : závěrečná zpráva
    Mikromorfologické zhodnocení vzorků z paleolitické lokality Moravany : závěrečná zpráva
    MINERALOGICKÝ, PETROGRAFICKÝ A GEOCHEMICKÝ VÝZKUM SEDIMENTŮ A PŮD - KRITICKÉ ZHODNOCENÍ METODIK EFEKTIVNÍHO STANOVENÍ JEJICH SKUTEČNÉHO MINERÁLNÍHO SLOŽENÍ
    Moldava. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí
    Odborné stanovisko ČGS ke zprávě "Geologické podklady k určení pořadí dobývání surovin na lokalitě Žabčice-Smolín" a stručné zhodnocení možné využitelnosti živcové suroviny na výhradním ložisku Hrušovany u Brna, advokátní kancelář Stránský § Partneři pod vedením advokáta Mgr. Tomáše Uherka
    Odborné zpracování přehledného geologicko-ložiskového zhodnocení specifické oblasti ST 2 dle závěrů VÚC - ZÚR Olomouckého kraje z hlediska surovinové politiky a kvalitativně kvantitativního vývoje ložisek štěrkopísků
    Paleoekologické zhodnocení sedimentů karpatu v jižní části karpatské předhlubně na základě trendových analýz
    Petrovice. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí
    Potůčky. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí. Závěrečná zpráva, 33 s. MS Freiberg
    Stanovisko ČGS k zhodnocení stavu sedimentů v prostoru Záhorčického rybníka-ve vztahu k ložisku štěrkopísků Vrábče
    Stav a zajištění nestabilních svahů. Zhodnocení nebezpečí geodynamických jevů na území okresů Kladno, Louny a Rakovník - oblast Džbán
    Stávající a plánované rekultivační práce na ložiskách hnědého uhlí v Ústeckém a Karlov. kraji a zhodnocení dosav. využití finan. prostř. na rekult. v SHP a provedení hrubého odhadu investiční potřeby na rekultivace do vytěžení zásob v mezích ÚEL
    Ústecké termální vody - zhodnocení stavu využívání, průzkumu a ochrany
    Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit pro zhodnocení způsobu zajištění jejich ochrany
    Závěrečná zpráva o výzkumech ke smlouvě o dílo s firmou Velkolom Čertovy schody, a. s. Zhodnocení přírodovědné hodnoty předpolí VLČS-východ v rámci dobývacích prostorů Koněprusy a Suchomasty I)
    Zhodnocení prognózního zdroje Velenický vrch pro Liberecký úřad
    Zhodnocení a posouzení surovin pro výrobu sklářského kmene na území Namibie
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vliv jejich spalování na životní prostředí
    Zhodnocení geologických poměrů a fyzikálních parametrů sedimentů permokarbonu žatecké pánve a odhad úložné kapacity této pánve z hlediska možného ukládání CO2
    Zhodnocení neogenních sedimentů oblasti Vyškovské brány na základě podpovrchových dat (litofaciální a sekvenčně-stratigrafická interpretace)
    Zhodnocení potenciálu krajiny a geologických lokalit pro metodiku výuky přírodních věd a rozšíření geoturistiky
    Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském příhraničí
    Zhodnocení rizik plynoucích z existence neodpálených náložek TNT ve vrtech pro geofyzikální průzkum v katastru obce Halenkovice a návrhy opatření
    Zhodnocení rizik plynoucích z existence neodpálených náložek TNT ve vrtech pro geofyzikální průzkum v katastru obce Halenkovice a návrhy opatření
    Zhodnocení rizik plynoucích z existence neodpálených náložek TNT ve vrtech pro geofyzikální průzkum v katastru obce Halenkovice a návrhy opatření
    Zhodnocení sedimentů z lokality Dalovice
    Zhodnocení seismicity v prostoru Dolní Újezd - Lipník nad Bečvou jako podklad pro projektovou přípravu dálnice D35-stavba 3511
    Zhodnocení sur. potenciálu s promítnutím výsledků rebilance zbytkových zásob v platných dobývacích prostorech a CHLÚ na území sokol. pánve a dílčích pánví v karlovars. oblasti, Dílčí zpráva VaV ?1D/8/17/II/04, MŽP ČR
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie. Závěrečná zpráva za rok 2005
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v oblasti Copperbeltu v Zambii. Závěrečná zpráva za rok 2005
    Zhodnocení vlivu těžby měděných a kobaltových rud na životní prostředí v oblasti Zambijského měďného pásu a návrh monitorovacího systému znečištění těžkými kovy a sírou
    Zhodnocení vzorků z římské pece, Tuněchody : závěrečná zpráva
    Zlatý Kopec. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí
    Znalecký posudek ve věci geologicko-ložiskového zhodnocení potenciálních zásob stavebního kameniva na lokalitě Čavyně u Vodňan, advokátní kancelář Stránský § Partneři pod vedením advokáta Mgr. Tomáše Uherka
Article
    Biostratigrafické a paleoenvironmentální zhodnocení vzorků odebraných z maleb středověkých mistrů na základě studia vápnitých nanofosilií
    Biostratigrafické a paleoenvironmentální zhodnocení vzorků odebraných z maleb středověkých mistrů na základě studia vápnitých nanofosilií
    Dílčí zhodnocení polymetalického ložiska Zlaté Hory-východ po podrobném průzkumu od povrchu po 5. patro
    Dobývací metody používané v novodobém českém rudném hornictví a jejich zhodnocení
    DÚ-01: Zhodnocení rizik zranitelnosti horninového prostředí a podzemních vod v trase dálnice D1
    DÚ-03: Geochemické a hydrologické zhodnocení silně zatížených malých povodí a návrh sanace okolního horninového prostředí včetně řečištních sedimentů (2.etapa, povodí Lužnice)
    Geochemické a mineralogické zhodnocení scheelitové mineralizace u Hostákova
    Geochemické zhodnocení horninových komplexů v nově odkryté části středočeského plutonu (22-21 Příbram)
    Geochemické zhodnocení sedimentů pouzdřanské jednotky
    Geochemické zhodnocení sedimentů slezské jednotky
    Geochemické zhodnocení sprašových sedimentů na území Moravy
    Geochemické zhodnocení vrtu Slušovice-1
    Geochemické zhodnocení výsledků třídění hornin těšínitové asociace
    Geofyzikální zhodnocení grafitonosných zón velkovrbenské klenby
    Geologické a ložiskové zhodnocení roudnickéhé permokarbonské pánve
    Geologické a mikropaleontologické zhodnocení odkrytých profilů na lokalitě Mušov.
    Geologicko-petrografické(granulometrické) zhodnocení spodnomiocénních klastických sedimentů z vrtu Ždánice-29
    Hydrogeologické zhodnocení ciezkovického pískovce na listu 25-234 Horní Bečva
    Hydrogeologické zhodnocení cięźkowického pískovce na listu 25-234 Horní Bečva : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Komplexní zhodnocení geofaktorů území listu Halenkov, 25-411
    Komplexní zhodnocení geofaktorů životního prostředí Jizerských hor
    Komplexní zhodnocení geofaktorů životního prostředí Jizerských hor
    Komplexní zhodnocení W-Sn lokality Tehov
    Ložisko Křižanovice - jeho průzkum a ekonomické zhodnocení
    Mikropaleontologické zhodnocení foraminiferových společenstev z vrtů V-1 a V-2 situovaných v areálu "Vily Tugendhat" : 24-32 Brno
    Mikropaleontologické zhodnocení foraminiferových společenstev z vrtů V-1 a V-2 situovaných v areálu 'Vily Tugendhat'
    Mineralogické zhodnocení nálezů z Jihlavy-Starých Hor : abstrakt přednášky
    Mineralogické zhodnocení odpadávajících brček z jeskyní Moravského krasu
    Mineralogické zhodnocení odpadávajících brček z jeskyní Moravského krasu
    Monitoring kvality popelů ze spalování biomasy a možné energetické zhodnocení biomasy
    Možnosti zhodnocení odpadního materiálu z těžby přírodních štěrkopísků
    Návrh kritérií na komplexní zhodnocení starých hald po těžbě rudních a uranových ložisek na příkladu vybraných lokalit Kutnohorska a Příbramska
    Nové možnosti kvantitativního zhodnocení výbrusů a nábrusů
    Nové poznatky o ložisku Zlatý Kopec u Jáchymova a zhodnocení možných perspektiv
    Nové zhodnocení výhradních ložisek nerudních surovin
    Nové zhodnocení výhradních ložisek nerudních surovin
    Paleoekologické a biostratigrafické zhodnocení foraminiferové fauny a teleosteí (otolity) karpatu ve vrtu Nosislav-3
    Paleoekologické zhodnocení společenstev rozsivek spodního oligocénu v profilu Pouzdřany -"U šípku" (pouzdřanská jednotka, vnější flyšové pásmo)
    Paleoekologické zhodnocení společenstev rozsivek spodního oligocénu v profilu Pouzdřany-"U šípku" (pouzdřanská jednotka, vnější flyšové pásmo) (34-11 Hustopeče)
    Palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně. Část 2- profil u Zkamenělé řeky.
    Palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně. Část 2, Profil u Zkamenělé řeky (24-41 Vyškov)
    Palynologické zhodnocení vrtů Šafov 12 a 13
    Petroarcheologické zhodnocení kamenného stavebního materiálu odkrytého při výstavbě kostela na náměstí T.G. Masaryka v Břeclavi
    Petrografické a geotechnické zhodnocení krystalinika ostrohu Jezeří
    Petrografické a mineralogicko-geochemické zhodnocení stavebních materiálů historických kamenných konstrukcí
    Petrograficko-geochemické zhodnocení krasových půd
    Potřeba komplexního zhodnocení rudného hornictví v Českém masivu od roku 1945 do zahájení útlumových programů, jako závěrečného a zásadního dokumentu České republiky pro danou oblast
    Problematika účelného zhodnocení zbytkové substance závalových ploch v lomech severočeských hnědouhelných revírů
    Prognózní zhodnocení těžkých minerálů na ložisku štěrkopísku Mohelnice III-Třeština
    Předběžné paleontologické zhodnocení lokality Březina 3 a její srovnání s ostatními výskyty trilobitové fauny v břidliích březinského souvrství v okolí obce Březina v Moravském krasu
    Předběžné palynologické zhodnocení vrtů Šafov 12 a 13 (33-22, Vranov n. Dyjí)
    Předběžné zhodnocení režimu podzemních vod v roce 1999
    Předběžné zhodnocení sedimentologického studia přehradních sedimentů nádrží Horní Bečva a Pastviny
    Regionálně-geologické zhodnocení sedimentů jury v oblasti jihovýchodních svahů českého masivu (24-43 Šlapanice, 34-12 Pohořelice, 34-14 Mikulov, 34-21 Hustopeče, 34-23 Břeclav)
    Regionální inženýrskogeologické zhodnocení tercierních sedimentů na listu Plzeň (12-33 Plzeň)
    Regionální zhodnocení gravimetrických a aeromagnetických podkladů z oblasti Jeseníků
    Rekognoskační studie rozptylu radioaktivních materiálů z těžby uranových rud v okrese Příbram a zhodnocení z hlediska radiační zátěže pro obyvatelstvo
    Ropně geologické zhodnocení severovýchodního okraje nesvačilského příkopu v okolí Bošovic
    Sedimentologicé a palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně (24-41 Vyškov)
    Sedimentologické zhodnocení bazálních klastik devonu a karbonátového paleozoika v úseku JIH
    Sedimentologické zhodnocení vybraných písčitých obzorů v oblasti podzemního zásobníku Hrušky
    Sedimentologicko-litologické zhodnocení vrtu Olomouc-1
    Statistické zhodnocení vztahů mineralizace v Českém masívu k vybraným geologickým fenoménům
    Stav řešní programu ISPROFIN v ČGS a zhodnocení sesuvů souvisejících s povodněnmi v březnu a dubnu 2006
    Stratigrafické problémy kvartéru (souborné zhodnocení)
    Strukturně geologické a litologické zhodnocení pozice a charakteru jurských vápenců v lokalitě Skalička (Západní Karpaty) : 25-14 Valašské Meziříčí
    Strukturně geologické a litologické zhodnocení pozice a charakteru jurských vápenců v lokalitě Skalička (Západní Karpaty)
    Technické práce v rámci úkolu "Geologicko-ložiskové zhodnocení Jeseníků na polymetalické a zlaté rudy" v letech 1982-1983
    Tektity typu muong nong - zhodnocení výsledků nejnovějších výzkumů
    Transformace uranového těžebního a úpravárenského závodu Dolní Rožínka, o.z. : Celkové zhodnocení proběhlých strukturálních změn (1989-2000)
    Vodohospodářské zhodnocení povodňové události roku 1997 a závěry vyplývající pro povodí Odry
    Využití digestátu z ČOV po bioplynové stanici (II. Stupeň energetického zhodnocení biomasy)
    Zhodnocení a využití dolomitů v dobývacím prostoru Vel'ká Čierna I v Rajecké kotlině Slovenské republiky
    Zhodnocení atmosférické depozice v rámci monitorovací sítě GEOMON v období 1994-2003
    Zhodnocení bilance rizikových prvků v antropogenních půdotvorných substrátech v oblasti Sokolovska
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vlivu jejich spalování na životní prostředí - výsledky projektu v roce 2002 a závěrečná doporučení
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vlivu jejich spalování na životní prostředí
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vlivu jejich spalování na životní prostředí
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso (západní Afrika) a vlivu jejich spalování na životní prostředí - výsledky projektu v roce 2002 a závěrečná doporučení
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso (západní Afrika) a vlivu jejich spalování na životní prostředí - výsledky projektu v roce 2002 a závěrečné doporučení
    Zhodnocení foraminiferových společenstev pocházejících ze sedimentů na území města Brna : 24-32 Brno, 24-34 Ivančice
    Zhodnocení foraminiferových společenstev pocházejících ze sedimentů na území města Brna
    Zhodnocení geotermického měření ve vrtu NP 831 Vlčovice a jeho význam pro praktické využití při zjišťování rozložení teplotních polí
    Zhodnocení ložisek sklářských surovin v Namibii
    Zhodnocení měkkýšů eggenburgu a ottnangu ve vrtu Nosislav-3 (34-12 Pohořelice)
    Zhodnocení měkkýšů karpatu ve vrtu Nosislav-3 (34-12 Pohořelice)
    Zhodnocení možností kontinuálního měření výškového pohybu bodu v horském masivu metodou změny vodního sloupce
    Zhodnocení možnosti stabilizace jezírka Netopýrky v Brně (24-32 Brno)
    Zhodnocení možnosti stabilizace jezírka Netopýrky v Brně
    Zhodnocení možnosti využití terciérních písků v severočeské hnědouhelné pánvi
    Zhodnocení náběhového období PZP Dolní Dunajovice
    Zhodnocení neogenních sedimentů oblasti Vizovických vrchů na základě podpovrchových dat
    Zhodnocení neogenních sedimentů oblasti Vizovických vrchů na základě podpovrchových dat
    Zhodnocení obsahu a distribuce přirozených radioaktivních prvků v prostoru speleoterapeutické léčebny na 2. patře ložiska Zlaté Hory - jih (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Zhodnocení odpadů z výroby hliníku pro účely stavební výroby
    Zhodnocení potenciální eroze v NPR Praděd (1492 m) (Hrubý Jeseník)
    Zhodnocení potencionálních zdrojů zemního plynu a ropy na území ČSFR a význam jejich dalšího výzkumu a průzkumu pro vývoj čs.ropného průmyslu
    Zhodnocení použitelnosti jednotlivých metod přípravy vzorků pro studium TM ve spraších
    Zhodnocení Pravřídla jako průzkumného důlního díla a jeho vliv na termu
    Zhodnocení přesnosti a relativní chyby stanovení hlavních složek silikátových analýz v Centrální laboratoři České geologické služby
    Zhodnocení přirozené radioaktivity v jeskyni Býčí skála ve střední části Moravského krasu (24-41, Vyškov)
    Zhodnocení původně nebilancovaných zásob černouhelného souvrství žacléřských vrstev těžených lomových způsobem
    Zhodnocení rudonosnosti proterozoické vulkanosedimentární série východně od Přeštic (22-11 Přeštice)
    Zhodnocení současného čs.výzkumu v oblasti využívání hnědých uhlí, procesů Gravimelt a K-fuel a návrh dalšího postupu-II.část
    Zhodnocení současného čs.výzkumu v oblasti využívání hnědých uhlí, procesů Gravimelt a K-fuel a návrh dalšího postupu. Pokrač.
    Zhodnocení současných možností matematického modelování proudění podzemních vod a transportu polutantů
    Zhodnocení stanovení SiO2,Na2O,MgO a K2O v silikátových vzorcích pomocí z-skóre získaných z devatenácti mezilaboratorních porovnávání
    Zhodnocení těžby a úpravy Pb-Zn-Ag rud na ložisku Horní Benešov
    Zhodnocení těženého důlního plynu z uzavřených dolů ve Spolkové republice Německo
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Zhodnocení vlivu těžby nerostných surovin na životní prostředí okresů Teplice a Prachatice
    Zhodnocení vlivu vybraných faktorů na výši transmisivity hornin krystalinika v jv. části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice
    Zhodnocení vlivu vybraných faktorů na výši transmisivity hornin krystalinika v jv. části Českomoravské vysočiny
    Zhodnocení vlivu zvodnění na stabilitu svahů v typových modelech různě mocných deluviálně-eluviálních komplexů vněkarpatského flyše
    Zhodnocení vlivu zvýšené srážkové činnosti v červenci 1997 na stabilitu břehů Brněnské přehrady
    Zhodnocení vrtných prací na lokalitě Hlásnice (Zn-Pb) v prognózní ploše Šternberk-Chabičov
    Zhodnocení vybraných prognózních zdrojů bentonitů a tufitických jílů vhodných pro ekologické aplikace na území ČR, jejich využití a návrh ochrany
    Zhodnocení výskytů pelokarbonátů v prostoru velkolomu "Jiří" (HDBS)
    Zhodnocení výsledků průzkumných prací v oblasti Poddvorov
    Zhodnocení využitelnosti tufogenních sedimentů s uhelnou příměsí
    Zpráva o řešení úkolu Zhodnocení geopotenciálu území v okolí Muyombe, Zambie
    Zpráva o řešení úkolu "Zhodnocení geopotenciálu v okolí Muyombe, Zambie"