Record details

Title keyword
    Zjišťování
Monograph
    Zjišťování mechanických vlastností hornin z vrtů J1 a J2 - Nelahozeves
Article
    Barevné letecké snímky jako podklady pro zjišťování stavu vody
    Gama-gamakarotáž při zjišťování zóny rozvolnění v okolí dlouhého důlního díla
    Hlavní směry využívání uhlí v ČSSR a podíl Ústavu pro výzkum a využití paliv při jejich zjišťování
    Hodnocení potenciálu pro použití účinkového přístupu k zjišťování dálkového přenosu těžkých kovů založeného na výpočtech kritických zátěží
    Hodnocení zpracovatelských metod dálkového průzkumu Země pro zjišťování eroze půdy na území středomoravských Karpat
    K možnostem průběžného zjišťování projevů napjatosti horninového masívu v kamenouhelných dolech
    Možnosti geofyzikálních, zejména geoelektrických metod při zjišťování geologických poměrů v prostoru údolní nivy
    Použití magnetických značek při zjišťování posuvů uvnitř sesuvů
    Příklad využití dálkového průzkumu Země při zjišťování výskytu vody v krajině
    Příspěvek ke zjišťování rychlostního profilu kontinuálního vysokorychlostního nezatopeného vodního proudu
    Racionalizace a unifikace metod zjišťování napjatosti horninových masívů
    Současný stav ve využití geofyzikálních metod ve zjišťování inhomogenit na hnědouhelných lomech
    Srovnání některých poznatků o zjišťování nebezpečí průtrží uhlí a plynů na dolech Ukrajiny a v České republice
    Využití geomagnetických a seizmických dat pro zjišťování hloubky krystalinika v oblasti jihovýchodní Moravy
    Výzkumný projekt ČBÚ č. 29/2003 "Zdokonalení metod včasného zjišťování samovznícení uhlí a kontroly průběhu jeho likvidace se zaměřením na indikační plyny"
    Zhodnocení geotermického měření ve vrtu NP 831 Vlčovice a jeho význam pro praktické využití při zjišťování rozložení teplotních polí
    Zjišťování erozního poškození půd z fototechnicky předzpracovaných družicových snímků
    Zjišťování puklinatých zón podle stratametrického měření - aplikace ve vrtech z oblasti Ždánic