Record details

Title keyword
    Zkoušek
Monograph
    Soubor laboratorních zkoušek mechaniky hornin - Úložiště RAO Richard - IGHP
    Soubor laboratorních zkoušek mechaniky hornin, lokalita PTP-5, Potůčky - Podlesí
    Soubor laboratorních zkoušek mechaniky hornin v rámci podrobného inženýrskogeologického průzkumu pro přeložku trati
    Soubor výsledků laboratorních zkoušek fyzikálních a mechanických vlastností hornin
Article
    Metodika vodních tlakových zkoušek v prostředí pevných hornin s nízkou propustností
    Možnosti radionuklidových stopovacích zkoušek při průzkumu těsnosti nádrží a směru proudění vod v podmínkách SHP
    Náhrada čerpacích zkoušek začerpávacími zkouškami
    Náhrada přírodního těženého kameniva do betonů kamenivem drceným : některé poznatky z modelovacích zkoušek drcení kameniva
    Nové interpretace stopovacích zkoušek na příkladu Moravského krasu
    Optimalizace poloprovozních zkoušek cihlářských surovin
    Ovlivnění výsledků zkoušek vlastností karbonských sedimentů stářím a vlhkostí vzorků
    Parametry krasových kanálů a proudění v Česku na základě kvantitativních stopovacích zkoušek
    Podzemní laboratoř BCF v Maďarsku - vyhodnocení polních zkoušek hornin numerickými metodami
    Použití penetračních zkoušek při inženýrsko-geologickém průzkumu v Geologickém průzkumu n.p. Ostrava
    Sebeorganizace proudění a pórozity v české křídové pánvi: výsledky stopovacích zkoušek a dalších metod
    Stanovení modulu deformace podloží ze zatěžovacích zkoušek vrtaných pilot
    Stará řeka, Tipeček a Žegrovský vodopád v Rudickém propadání: nové poznatky na základě stopovacích zkoušek a sifonový jev Tipečku
    Vyhodnocení současného stavu a návrh na zdokonalení metodiky čerpacích zkoušek
    Výsledky komunikačních zkoušek a datování podzemních vod na lokalitě Proboštov
    Výsledky komunikačních zkoušek v prostoru bývalého lomu Benedikt u Mostu
    Výzkum mezizrnné propustnosti granitoidních hornin pomocí barvicích zkoušek