Record details

Title keyword
    Zkušenosti
Monograph
    Speleoterapie - principy a zkušenosti
    Speleoterapie. Principy a zkušenosti
    Zkušenosti z uhelného revíru v Pennsylvanii
Article
    Biochemický rozklad alifatických chlorovaných uhlovodíků - zkušenosti z praxe
    Crossrail: Historie projektu a zkušenosti spojené s numerickým modelováním v londýnských jílech
    Další zkušenosti s validitou celostátní biometeorologické předpovědi pro Českou republiku
    Dosavadní výsledky zvládání průtrží hornin a plynů při hloubení jam dolu Slaný a zkušenosti z této problematiky v revíru Werra - NDR
    Estonské zkušenosti s využitím hořlavých břidlic
    Imaginace a reprezentace prostoru v každodenní zkušenosti
    Možnosti účelného začlenění hnědého uhlí do palivoenergetické bilance ČSFR pod zorným úhlem zkušeností SRN
    Některé poznatky a zkušenosti z úpravy vody v podzemním horninovém prostředí
    Některé zkušenosti z realizace útlumových programů v uhelném hornictví ČR
    Některé zkušenosti z výzkumu extrakce a využívání geotermální energie ze suchých hornin
    Některé zkušenosti ze vzniklých otřesů v ostravsko-karvinském revíru a jejich využití při budování systému protiotřesového boje
    Podzemní těsnicí stěny, jejich využití pro ochranu lomů před mělkými podzemními vodami v SHR a první zkušenosti
    Popularizace věd o Zemi ze zkušenosti Mezinárodního roku planety Země
    Potřebuje fyzický geograf miliony? Zkušenosti s metodou pozemního laserového skenování ve fyzickogeografickém výzkumu
    Poznatky a zkušenosti s omezováním prašnosti povrchu odklalištních skládek a popílkových složišť
    Praktické zkušenosti s aplikací modelového řešení proudění podzemní vody v oboru hydrogeologie
    Praktické zkušenosti s technologií mikrobiologického loužení při získávání kovů z nerostných surovin
    Praktické zkušenosti s vymezováním pásem hygienické ochrany
    První zkušenosti s merkurometrickým monitorováním z pohyblivého stanoviště na území České republiky
    Přínos zkušeností sběratelů vltavínů pro poznání problematiky vltavínů
    Současné zkušenosti v oblasti úpravy zlatonosných rud v ČSSR
    Soustružení vysokorychlostním abrazivním vodním paprskem - vlastní zkušenosti
    Špatné zkušenosti z likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři
    Úloha a zkušenosti státní geologické služby v procesu ostraňování starých ekologických zátěží
    Úloha hnědého uhlí v ČR z hlediska evropských zkušeností
    Vertikální stratifikace chlorovaných uhlovodíků - zkušenosti z praxe
    Výpočetní zkušenosti s multiprocesorem IBM eServer x455: architektura NUMA a procesory Itanium 2
    Zahraniční zkušenosti z regionální politiky na příkladu revitalizace regionu Porúří
    Zkušenosti a poznatky z měření napětí horského masivu v podmínkách OKR
    Zkušenosti a současný stav problematiky likvidace a zajišťování starých důlních děl v organizacích Energie-stavební a báňská a.s. a Eurogas a.s.
    Zkušenosti a výsledky činnosti organizací Českého geologického úřadu v zahraničí
    Zkušenosti aplikace Horního zákona v SRN
    Zkušenosti s dalším rozvojem prostorových a časových modelů
    Zkušenosti s dobýváním velmi mocné sloje v dole Dukla, k.p.
    Zkušenosti s IPPC v keramickém průmyslu
    Zkušenosti s metodikou zpracování studií pro plánovitý výběr skládek tuhých komunálních odpadů
    Zkušenosti s monitorováním kvality podzemní vody v rámci její preventivní ochrany před ropním znečištěním
    Zkušenosti s oceňováním uhelných zásob hlubinných dolů
    Zkušenosti s optimalizací hydrologických pozorovacích sítí v ČSFR
    Zkušenosti s paralelními výpočty na IBM SP
    Zkušenosti s posuzováním vlivů na životní prostředí při využívání nerostných surovinových zdrojů
    Zkušenosti s přípravou a vyhodnocováním preparátů separovaných jemných podílů křídových sedimentů
    Zkušenosti s přípravou podnikatelských záměrů na využívání ložisek soukromými podnikateli
    Zkušenosti s řešením projektů orientovaného a cíleného výzkumu v Akademii věd ČR
    Zkušenosti s řešením stability svahů v kanadských lomech
    Zkušenosti s tvorbou geologických a tematických map ve Finsku
    Zkušenosti s vinohradnickou rekultivací v Severočeském hnědouhelném revíru
    Zkušenosti s využitím koncentrátoru Knelson 7,5"
    Zkušenosti s využitím monominerálních frakcí získaných různými metodami při geochemickém výzkumu
    Zkušenosti s využíváním ložisek safírů v Laoské lidově demokratické republice
    Zkušenosti s využíváním mikroanalytického komplexu SEM-EDX-WDX
    Zkušenosti se sanacemi staveb založených na jílovitých zeminách
    Zkušenosti se stanovením mastných kyselin
    Zkušenosti z aplikace programu revitalizace říčních systémů
    Zkušenosti z Freiberských hornicko-hutnických dnů
    Zkušenosti z likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři : analýza báňských předpisů a jiných souvisejících obecně závazných právních předpisů vztahujících se k likvidaci hlubinného dolu a materiálům použitým při likvidaci zakládáním
    Zkušenosti z návštěvy Afghánistánu
    Zkušenosti z revizí zajištění starých důlních děl
    Zkušenosti z revizí zajištění starých důlních děl
    Zkušenosti z vrtání hlubokých hydrogeologických vrtů pro získávání termálních vod
    Zkušenosti z využívání nerostného bohatství ČR v oboru těžby stavebních surovin na pozadí legislativy OŽP
    Zkušenosti ze sanace podzemních vod kontaminovaných ClU v předpolí prameniště Bzenec
    Zpevnění nesoudržného uhelného pilíře porubu č.39 204 na Dole Lazy - poznatky, zkušenosti