Record details

Title keyword
    Zlomu
Monograph
    Energetická koncepce ČR : Otázky ropného zlomu a jeho dopadu na chod společnosti : zpráva pro Nezávislou energetickou komisi při Úřadu vlády ČR
    Mapa vybraných zlomů České křídové pánve
    Střeleč - lom. Aktualizace strukturně geologické charakteristiky skaříšovského zlomu
Article
    Analýza paleonapjatosti heterogenního souboru zlomů
    Analýza paleonapjatosti heterogenního souboru zlomů
    Biostratigrafické a paleoenvironmentální vyhodnocení pilotních profilů v jizerském vývoji české křídové pánve sv. od libuňského zlomu na základě studia vápnitých nanofosilií
    Diagram stratigrafické separace - jednoduchá pomůcka pro analýzu zlomů v barrandienu
    Epigenetická mineralizace zlomů a puklin v karbonských horninách na dole Staříč
    Fyzikální charakteristika bělského zlomu
    Geodynamický výzkum kvartérní aktivity v zóně okrajového sudetského zlomu
    Geofyzikální projevy některých hlubinných zlomů a blokové tektoniky při jihozápadní periférii tepelsko-barrandienského bloku
    Geomorfologie oblasti diendorfského zlomu na jihovýchodním okraji Českého masivu na jihozápadní Moravě a v severovýchodním Rakousku
    Hydrogeologická problematika lipnického zlomu na velkolomu jiří v Sokolovském revíru
    Ještě ke krušnohorskému zlomu
    K historii krušnohorského zlomu
    K výzkumu a četnosti horizontálních zlomů v limnickém mladším paleozoiku ve středních a západních Čechách
    Křehké porušení devonských vápenců podél očkovského zlomu, velkolom Čertovy schody
    Křehké porušení devonských vápenců podél očkovského zlomu, Velkolom Čertovy schody
    Křížení okrajového zlomu lugika a nýznerovského dislokačního pásma mezi Vápennou a Javorníkem ve Slezsku
    Mineralizace železnohorského zlomu
    Morfostrukturní analýza sv. okraje Šumavy v okolí Pošumavského zlomu
    Morfostrukturní charakteristiky a vývoj oblasti seismicky aktivního hronovsko-poříčského zlomu
    Morfotektonické charakteristiky sv. okrajového svahu Rychlebských hor v zóně okrajového sudetského zlomu
    Morfotektonika okrajového sudetského zlomu v oblasti styku lugika a silezika v Rychlebských horách (04-43 Bílý Potok, 14-22 Jeseník)
    Mystérium pražského zlomu (Barrandien)
    Mystérium pražského zlomu (barrandien)
    Neotektonické poměry při východní části krušnohorského zlomu (02-14 Petrovice, 02-23 Děčín, 02-32 Teplice)
    Orientace příčných zlomů v Pavlovských vrchách na jižní Moravě (Západní Karpaty)
    Petrofaciální srovnání drob kulmských souvrství sv. a jz. od zlatohorsko-krnovského zlomu (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Petrologie, geochemie a přirozená radioaktivita durbachitů třebíčského masivu podél třebíčského zlomu
    Plynometrické testování bělského zlomu na vodním díle Slezská Harta na Moravici
    Probíhající morfostrukturní výzkum mariánskolázeňského zlomu
    Problematika jihovýchodního pokračování lužického zlomu v západním Podkrkonoší
    Problematika jihovýchodního pokračování lužického zlomu v západním Podkrkonoší
    Projevy hydrotermální mineralizace sázavského hlubinného zlomu na rozhraní strážeckého moldanubika a třebíčského masívu
    Projevy mladokvarterní tektoniky v zóně okrajového sudetského zlomu
    Průběh hlavních zlomů Západočeského a Oháreckého zlomového pásma a jejich vztah k seismické aktivitě
    Průzkum složitých zlomových struktur pro přípravu modelu regionálního proudění podzemních vod na příkladu pásma strážského zlomu
    Příspěvek k poznání průběhu libuňského zlomu v Českém ráji
    Příspěvek metod dálkového průzkumu k identifikaci zlomů s horizontálním posunem v oblasti západních Kapat
    Revize zlomů v severočeské hnědouhelné pánvi
    Rozbor možností mikrogravimetrie při určování zlomů v krystaliniku
    Seismická aktivita zlomů na severovýchodní Moravě
    Seismický roj na hronovsko-poříčském zlomu v lednu 2008
    Seismotectonický model ohniskové zóny zemětřesného roje 1985/86 nalézající se v severní části mariansko-lázeňského zlomu na východním okraji chebské pánve
    Sesuvy na zlomu v meandru Olše u Třince
    Stratigrafické doklady o násunovém zlomu ve vrtu Raškovice Ja-7 (25-22 Frýdek-Místek)
    Stratigrafické doklady o násunovém zlomu ve vrtu Raškovice Ja-7
    Tektonika oblasti tzv. habartovského zlomu v sokolovské pánvi
    Topografické projevy zlomů a puklin v reliéfu Českého masívu
    Vtah výskytů pramenů a průběhu zlomů v Českém masívu
    Vyhledávání středověkých důlních chodeb a hornoslavkovského zlomu telestezickou metodou