Record details

Title keyword
    Změny
Monograph
    Časoprostorové změny regionálních a krajinných struktur.
    Časoprostorové změny regionálních struktur ČR a SR
    Časové a priestorové zmeny regionálnych štruktúr. Zborník abstraktov z XVII. z česko-slovenského geografického akademického seminára
    Časové změny půdních vlastností a jejich predikce : sborník abstraktů
    ENVIRONMENTÁLNÍ ZMĚNY A BIOSTRATIGRAFIE INTERVALU EMS-EIFEL (SPODNÍ-STŘEDNÍ DEVON) V PRAŽSKÉ PÁNVI, BAZÁLNÍ CHOTEČSKÝ EVENT
    GEO/BIO DIVERZITA - Současné změny ve struktuře a využívání krajiny. Sborník abstraktů z výroční konferenceCZ-IALE
    Geologická sekvestrace CO2 - vymezení potenciálních úložišť na území České republiky. Studie pro MŽP - Odbor změny klimatu
    Geologické změny v údolních nivách a přilehlém okolí po povodních v srpnu 2002
    Historie a změny klimatu. -- Praha : Nakladatelství Karolinum, 2005
    Je Česká republika v roce 2007 100% právním státem? : (anebo jen na 75% či 50%?) : 1. seminář, 27. listopadu 2007 ; Klimatické změny a co s nimi? : 2. seminář, 13. prosince 2007 : sborník textů. 22
    Kallabová, Smolová, Ira et. al: Změny regionálních struktur České Republiky a Slovenské Republiky
    Klimatické změny a lesní hospodářství. Sborník referátů
    Osídlení a změny jeskynního prostředí
    Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovlivněných území
    Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovlivněných území. Sborník referátů z 11. pedologických dnů
    Povodně a změny v krajině
    Stanovisko ČGS k Návrhu zadání Změny č. 2 územního plánu Podbořany (dále jen ÚP Podbořany)
    Stanovisko ČGS k problému pořizovatele územního plánu města Duchcov při projednání 1. Změny územního plánu města Duchcov a to ve smyslu nesouhlasu dotčeného orgánu státní správy OBÚ Most pro území Ústeckého kraje k vymezeným plochám pro výstavbu v k.ú. města Duchcov
    Vliv blízkosti tektonických poruch na změny charakteru primárního napětí karbonského masivu české části hornoslezské pánve. Závěrečná zpráva ke grantovému projektu GAČR
    Závěrečná zpráva o výsledcích řešení Programu výzkumu a vývoje zvýšení úrovně bezpečnosti práce v dolech a eliminace nebezpečí od unikajícího metanu z uzavřených prostor v dole. Projekt č.7/2000 "Teplotní a vlhkostní změny větrů v důlním prostředí"
    Změny chemismu povrchových vod na území CHKO Slavkovský les mezi lety 1991 a 2001
    Změny regionálních struktur České a Slovenské republiky
    Změny regionálních struktur České republiky a Slovenské republiky
    Změny v krajině a povodňové riziko
Article
    Aktuální změny v názvosloví některých minerálů schválené Komisí pro nové minerály, názvosloví a klasifikaci
    Antropogénne zmeny inžinierskogeologického prostredia na území Komárna
    Antropogénne zmeny reliéfu na území mesta (na príklade Moskvy a Bratislavy)
    Antropogenní změny chemického složení podzemních vod na mapách
    Antropogenní změny reliéfu Prahy
    Antropogenní změny reliéfu Prahy
    Antropogenní změny říčních koryt v horních částech povodí Svitavy a Sázavy
    Chemické a objemové změny v horninách východní části lukavické skupiny
    Chemické a petrofyzikální změny při greisenizaci žul krušnohorského batolitu (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 02-33 Chomutov, 02-31 Litvínov, 03-32 Teplice, 02-14 Petrovice)
    Chemické a petrofyzikální změny při greisenizaci žul krušnohorského batolitu. Chemical and petrophysical changes during greisenization of the granites in the Krušné hory batholith
    Ćtrnáct let sledování sítě malých povodí GEOMON z hlediska řešení problémů klimatické změny
    Cyklické změny foraminiferových společenstiev: nové údaje pre sekvenčnú stratigrafiu?
    Časové a prostorové změny retenčních vlastností ornice ovlivněné erozními procesy
    Časové změny tíhového pole v oblasti Jezeří
    Časové změny vybraných faktorů ovlivňujících využívání krajiny (na příkladě ORP Vrchlabí, Vimperk).
    Dlouhé změny chemického složení vody Slapské nádrže
    Dlouhodobé změny klimatu v souvislosti se sluneční a vulkanickou aktivitou a pohybem Slunce
    Dlouhodobé změny průtoků Labe v Děčíně
    Dlouhodobé změny saturace půd bazickými kationty na geochemicky kontrastních lesních povodích západních Čech
    Dlouhodobé změny saturace půd bazickými kationty na geochemicky kontrastních lesních povodích západních Čech
    Doby ledové a změny klimatu
    Dopad globální změny klimatu na povodí Bíliny a průběh zatápění zbytkové jámy Bílina. Část I, Ovlivnění hydrologického cyklu Bíliny
    Dopad globální změny klimatu na povodí Bíliny a průběh zatápění zbytkové jámy Bílina. Část II, Varianty zatápění zbytkové jámy
    Environmentální změny v Plešném jezeře v průběhu posledních více jak 14 000 let
    Environmentální změny v Plešném jezeře v průběhu posledních více jak 14 000 let
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. 10. 2007 až 1. 10. 2009
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. 10. 2007 až 1. 10. 2009
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. října 2011 až 30. září 2013
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1.10.2005 až 1.10.2007
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1.10.2005 až 1.10.2007
    Faciální změny menilitového souvrství ždánické jednotky na jižní Moravě a jejich vztah k orbitálním cyklům (34-11 Hustopeče)
    Faciální změny menilitového souvrství ždánické jednotky na jižní Moravě a jejich vztah k orbitálním cyklům
    Faunistická odezva na změny v pražské pánvi během spodního a středního ordoviku
    Fázové a texturní změny rudních minerálů při dynamické retrogresi eklogitů
    Flóra - vegetace - substrát.II. Druhotné změny substrátů a rušivé vlivy
    Genetické a ekomorfologické změny
    Geofyzikální metody umožňující sledovat změny vlhkosti ve vadózní zóně písčitých sedimentů
    Geomagnetická aktivita, změny klimatu a atmosférické cirkulace
    Geomorfologické změny v říčních nivách po srpnové povodni roku 2002
    Geotermika mapuje klimatické změny
    Globální změny klimatu, tektonika a tektitový problém
    Globální změny klimatu, tektonika a tektitový problém
    Historie a změny klimatu [ Recenze]
    Historie magnetických měření v Čechách a dlouhodobé změny složek geomagnetického pole
    Hydrobiologické hodnocení toků ovlivněných důlními vodami Rudných dolů Jeseník záv. Zlaté Hory a změny během 8 let
    Inženýrskogeologický rozbor vlivu klimatu na cyklické změny aktivity svahových pohybů
    Inženýrskogeologický rozbor vlivu klimatu na cyklické změny aktivity svahových pohybů
    Jsou zaznamenány změny prostředí v sedimentech jeskyně Spirálka v Moravském krasu?
    Klimatické změny a vodní zdroje v povodí Vltavy : modely klimatických změn pro vodní zdroje k roku 2085
    Klimatické změny a vývoj krasových sedimentů
    Klimatické změny a vývoj krasových sedimentů. Máme v tomto interglaciálu to nejlepší za sebou?
    Klimatické změny jako výsledek proměnlivosti solárně-terestrických jevů ve vztahu k pohybu Slunce
    Klimatické změny na americko-mexické hranici
    Klimatické změny při přechodu z rifové do flyšové sedimentace ve svrchním devonu a karbonu na Moravě
    Klimatické změny v geologické minulosti a v současnosti
    Klimatické změny v Holandsku : život mezi povodní a suchem
    Litologické změny v nejvyšší části jizerského souvrství v ssv. okolí České Kamenice a jejich vztah k paleoproudovému režimu (02-24 Nový Bor)
    Metoda identifikace tektoniky na základě změny šířky údolního dna (na příkladu Vsetínské Bečvy)
    Mezinárodní konference: Změny prostředí v krasových oblastech, září 1991, Itálie
    Možné dopady klimatické změny na vodní zdroje
    Některé problémy vzniku vltavínů II. - Chemické změny v průběhu impaktového procesu
    Nové výsledky mezinárodního výzkumu klimatické změny
    Objemové zmeny v ťažkých pôdach a ich vplyv na niektoré fyzikálne vlastnosti
    Osídlení a změny jeskynního prostředí
    Paleoenvironmentální změny počátkem oligocénu a jejich dopad na biotu marinních a terestrických ekosystémů
    Paleoenvironmentální změny počátkem oligocénu a jejich dopad na biotu marinních a terestrických ekosystémů
    Patologické změny betonů panelových domů sídliště Brno - Komín
    Patologické změny betonů panelových domů sídliště Brno-Komín : 24-34 Brno
    Permafrost a změny klimatu : důsledky oteplení Sibiře
    Permafrost a změny klimatu
    Populační prostorové změny měst Brna a Ostravy
    Povodně a klimatické změny
    Povodně a klimatické změny
    Prejavy sírnokyslého zvetrávania a jeho hĺbkové zmeny vo vulkanických horninách pohoria Vtáčnik
    Projevy klimatické změny v maximálních a minimálních teplotách
    Projevy klimatické změny v maximálních a minimálních teplotách
    Případ váhavého antarktického ledovce. Ledovce rostou a ubývají. I bez vlivu globálního oteplení jde o rozsáhlé změny klimatického systému
    Přirozené změny podnebí : život se přizpůsoboval i drastickým výkyvům klimatu
    Přirozené změny podnebí
    Půdy a dlouhodobé změny využití ploch Česka
    Sezónní změny asociací fytoplanktonu v dynowských slínovcích (menilitové souvrství ždánické jednotky, spodní oligocén) (14-21 Hustopeče)
    Sezónní změny obsahu PAH v půdách a atmosférickém spadu a jejich vztah k datům kontinuálního monitoringu ovzduší v Brně
    Sledování biodiverzity suchozemských ekosystémů v kontextu globální změny
    Sluneční-geomagnetická aktivita a změny počasí. Mechanismy
    Sluneční-geomagnetická aktivita a změny počasí. Výsledky pozorování
    SPOT sledoval těžbu uhlí a změny krajiny v Podkrušnohoří
    Střednědobé změny v délkách cyklů sluneční aktivity
    Transformace společnosti a změny územně funkční struktury měst
    Uzavírání dolů a územní změny v městě Ostravě
    Vegetační kryt Květnice a jeho změny od konce 19. století po současnost
    Velikost genitálií indikuje klimatické změny : rekonstrukce klimatu ve čtvrtohorách podle fosilního hmyzu
    Velikost genitálií indikuje klimatické změny
    Vliv extrémních povodní na dlouhodobé změny prostředí údolní nivy
    Vliv poklesů na kvalitativní změny hlavních genetických půdních typů v Ostravsko-karvinském revíru
    Vliv působení teploty na změny propustnosti hornin za trojosého stavu napjatosti
    Vliv působení teploty na změny propustnosti hornin za trojosého stavu napjatosti
    Vliv režimu temperace na změny fyzikálních vlastností hornin
    Vliv režimu temperace na změny fyzikálních vlastností hornin
    Vliv teploty a režimu temperace na změny fyzikálních vlastností granitu a pískovce
    Vliv změny využívání půdy na vlastnosti pseudoglejů
    Vývoj a změny bioty v Ostravsko-karvinském revíru
    Vývoj a změny krajiny střední části povodí Svratky
    Vývoj a změny půdního fondu v povodí Dolní Jihlavy
    Vývoj, zmeny a štruktúry asociácií jurských brachiopódov
    Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí v oblasti hornictví : připravované změny zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
    Zánik středověkých vsí historickými povodněmi na území Moravy: klimatické změny nebo lidské zásahy
    Zhodnocení možností kontinuálního měření výškového pohybu bodu v horském masivu metodou změny vodního sloupce
    Změny a zvláštnosti vodního režimu řeky Ostravice
    Změny aktivity svahových pohybů severozápadního okraje Příhrazské plošiny
    Změny aktivity svahových pohybů severozápadního okraje Příhrazské plošiny
    Zmeny arzenopyritu v priebehu bakteriálneho lúhovania
    Změny biocenóz Milovické pahorkatiny podle výpovědi měkkýšů
    Změny biodiverzity a rázu kulturní krajiny v průběhu 20. století na příkladu města Tišnova
    Změny biologické dostupnosti těžkých kovů v urbanizovaných tocích
    Zmeny chemického zloženia povrchovej vody pri infiltrácii
    Změny chemismu a povrchových vod v důsledku dlouhodobé acidifikace Orlických hor
    Změny chemismu allanitu-(Ce) vlivem alterace s ohledem na uvolňování uranu do horninového prostředí biotitického monzogranitu u Bedřichova
    Změny chemismu spadu a povrchového odtoku jako indikátor zhoršování kvality lesních půd Jizerských hor
    Změny české krajiny za posledních sto let a trendy jejího dalšího vývoje
    Změny foraminiferového společenstva související s eventy vázanými k hranici cenoman-turon v centrální části české křídové pánve (12-22 Mělník, 13-11 Benátky n. Jizerou)
    Změny forem Fe a Al v rámci pedogeneze vývratišť v přirozeně se vyvíjejícím jedlo-bukovém pralese
    Změny fyzikálních a chemických parametrů ve flyšových sedimentech vlivem naftových ložisek v oblasti ždánicko-hustopečské jednotky
    Změny geobiocénu na příkladu nivní a pánevní krajiny severní Moravy
    Změny geomagnetický pulzací v průběhu úplného zatmění slunce
    Změny hierarchického postavení malých moravských měst na příkladu školské funkce
    Zmeny hladiny podzemnej vody v krajinnom systeme Žitného ostrova v rokoch 1966-1985
    Změny hnědouhelného popílku při jeho zvětrávání (lokalita Vojkovice u Kralup nad Vltavou) (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Změny hnědouhelného popílku při jeho zvětrávání (lokalita Vojkovice u Kralup nad Vltavou)
    Změny hydrogeologického režimu při otevření, težbě, po zatopení a remediaci ložiskových oblastí
    Změny hydrogeologických podmínek pro likvidaci hlubinných dolů v centrální části pánve SHR
    Změny hydrogeologických poměrů v oblasti po ukončení těžební činnosti v Rosických uhelných dolech
    Změny hydrologického režimu v západní Evropě
    Změny klimatu vzhledem k proměnlivosti solárně-terrestrických jevů
    Změny koryta dolní Dyje v období 1830-2001 způsobené antropogenní činností
    Změny krajiny Tišnovska ve vojenských kartografických výstupech
    Změny krajiny v povodí Dolní Jihlavy
    Změny kvality povrchového a podpovrchového odtoku v důsledku dlouhodobé imisní zátěže Jizerských hor
    Změny kvality vody v zemědělských oblastech Česka
    Změny látkových toků a kritických zátěží v síti malých povodí GEOMON
    Změny magnetického pole Země - efekt dolní konjunkce Venuše
    Změny mikrochemismu psamitické frakce sedimentů říčky Kamenice v profilu od Tanvaldu po ústí do Jizery u Spálova, severní Čechy (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-41 Semily)
    Zmeny mikroštruktúr súdržných zemín spôsobené šmykovým pohybom
    Změny mostecké krajiny po lomové těžbě - Velebudická výsypka
    Změny nanoflóry v oligocenních sedimentech ždánické jednotky ve vrtu Křepice-5 (flyšové pásmo Západních Karpat, Česká republika) : 34-21 Hustopeče
    Změny nanoflóry v oligocenních sedimentech ždánické jednotky ve vrtu Křepice-5 (flyšové pásmo Západních Karpat), Česká republika
    Změny některých parametrů uhlí při dlohodobém skladování geologické dokumentace uhelných vzorků
    Změny některých vlastností energetických popelů při simulovaném zvětrávání
    Změny oceánu, oceán změn
    Změny odtokového režimu v důsledku klimatické variability
    Změny paleoasociací foraminifer ve vztahu ke změnám prostředí
    Změny parametrů jílové hmoty - možný korelační faktor uhlonosných pánví Českého masivu
    Změny permanentních struktur historické kulturní krajiny Tišnovska
    Změny petrologických a chemicko-technologických vlastností sloje č. 504 (Prokop) v karvinském bloku OKR
    Zmeny prostredia, sedimentácie a života na hranici jurského a kriedového útvaru
    Změny provenience drob drahanského kulmu: statistické posouzení (24-21 Jevíčko, 24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov aj.)
    Změny provenience drob drahanského kulmu: statistické posouzení
    Změny přetvárných vlastností hornin v průběhu zatěžování za jednoosého a trojosého stavu napjatosti
    Změny přírodního prostředí ve Staré jímce (rašeliniště - jezero) v průběhu posledních 15000 let
    Změny přírody na Českomoravské vrchovině a jejich dokumetace
    Změny půd českých monolitologických povodí: výzkumy v rámci evropského projektu SoilTrEC
    Změny pyritu při bakteriálním loužení
    Zmeny pyritu v priebehu bakteriálneho lúhovania hnedého uhlia
    Změny reliéfu Dubňan a okolí působením hornické činnosti
    Změny reliéfu v důsledku těžby nerostných surovin na střední Moravě
    Zmeny rezistivity a polarizovateľnosti neovulkanických hornín v dôsledku ich alterácie
    Změny režimu podzemní vody v údolí Dyje u Nových Mlýnů
    Změny režimu podzemních vod pod vlivem těžby uhlí v SHP
    Změny režimu podzemních vod ve strážském bloku vlivem těžby uranu
    Změny rostlinných ekosystémů v nivě Labe během pozdního glaciálu a holocénu
    Změny rychlosti šíření ultrazvukových vln v procesu deformace
    Změny sedimentární organické hmoty v kontaktu s rudními ložisky
    Změny složení vod šumavských jezer v letech 1984 až 1995
    Změny společenstev foraminifer spodnooligocenních pouzdřanských slínů v gradientu ubývání kyslíku u dna (34-12 Pohořelice)
    Změny společenstev foraminifer spodnooligocenních pouzdřanských slínů v gradientu ubývání kyslíku u dna
    Změny statických a dynamických modulů pískovců v průběhu zatěžování
    Změny v hornictví a hornické krajině Karvinska
    Změny v horním právu a v některých souvisejících oborech v roce 2009
    Změny v horním právu v roce 2008
    Změny v horninovém masívu vyvolané poddolováním
    Změny v korytě a údolní nivě Blanice mezi Tišovicemi a Vodňany při povodni v srpnu 2002
    Změny v lesních půdách ve ždárských vrších
    Změny v přepracování sedimentů: důkaz kambrické evoluční exploze
    Změny v rozšíření králíka divokého (Oryctolagus cuniculus) na území České republiky (Lagomorpha: Leporidae)
    Zmeny v sedimentárnom zázname spodného miocénu v dobrovodskej depresii
    Změny vazby arsenu a jeho migrace při oxidaci löllingitu a arsenopyritu : na příkladu antropogenní arsenové deponie v Přebuzi, Krušné hory
    Změny vazby arsenu a jeho migrace při oxidaci löllingitu a arsenopyritu (na příkladu antropogenní arsenové deponie v Přebuzi, Krušné hory)
    Změny ve složení důlních vod : co tomu řekne příroda?
    Změny ve složení důlních vod
    Změny ve struktuře asociace INQUA
    Změny ve způsobu exuviace trilobitů během ontogeneze
    Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví (24-22 Olomouc, 34-22 Hodonín)
    Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
    Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
    Změny venkova v suburbánních oblastech
    Změny vlastností bentonitů při tepelné a salinní zátěži
    Zmeny vybraných charakteristík hydrologického režimu opusteného koryta Dunaja vplyvom plánovanej prevádzky VD Gabčíkovo
    Změny vybraných vlastností bentonitů při tepelné a salinní zátěži : 11-22 Kadaň
    Změny vybraných vlastností energetických popelovin při simulovaném a skutečném zvětrávání
    Zmeny vybraných vlastností pódneho krytu vplyvom veĺkoplošného poĺnohospodárstva (na príklade konkrétneho poĺnohospodárského podniku)
    Změny využití krajiny způsobené svahovými deformacemi v modelové oblasti Mikulůvka/Bystřička/Růžďka (Vsetínsko)
    Žijeme v období obecné změny. [ Rozhovor]