Record details

Title keyword
    Znečištění
Monograph
    Doprava a životní prostředí. Zdroje znečištění ovzduší. Životní prostředí - Brno 1996. Životní prostředí - Brno 1996
    Koeficient industriálního znečištění (CIP) a obsahy toxických kovů (As, Hg, Pb, Zn) v půdách na listu 02-322 Krupka 1:25000
    Mapa zranitelnosti podzemních vod údolní terasy levého břehu Labe mezi Dolními Beřkovicemi a Hněvicemi a posouzení možných zdrojů znečištění
    Zhodnocení vlivu těžby měděných a kobaltových rud na životní prostředí v oblasti Zambijského měďného pásu a návrh monitorovacího systému znečištění těžkými kovy a sírou
    Znečištění ovzduší - Metody měření a hodnocení vlivu. Sborník příspěvků z mezinárodní konference
    Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2009
Article
    11. Využití magnetické susceptibility pro sledování znečištění půd těžkými kovy
    Atmogeochemické metody pro určování znečištění horninového prostředí ropnými látkami
    Atmogeochemie a indikace znečištění horninového prostředí ropnými látkami
    Biodegradace ropného znečištění podzemní vody na lokalitě Motorlet u Staré Boleslavi
    Difúzní znečištění vod ve světovém měřítku
    Distribuce antropogenního znečištění v říčních sedimentech řeky Bíliny
    Dopravní zatížení a znečištění exhalacemi vybraných komunikací a vývoj železniční sítě a sítě vleček Ostravska
    Faktory zemědělského mikrobního znečištění podzemních vod a možnosti jejich regulace
    Havarijní znečištění podzemních vod krystalinika pesticidy
    Hydrogeologický průzkum znečištění horninového prostředí a podzemních vod,způsobeného pobytem sovětských vojsk v Československu
    Kvalita vody v Bílině a zdroje znečištění v jejím povodí
    Kvantifikace plošného a difuzního znečištění v povodí Labe
    Kvantitativní atmogeochemické určení znečištění horninového prostředí ropnými uhlovodíky
    Likvidace následků znečištění Vinořského potoka těžkými kovy s ohledem na zdravotní rizika a další využití území
    Magnetismus hornin a jeho aplikace při studiu znečištění životního prostředí
    Metodika posouzení ochranných pásem z hlediska plošného zemědělského znečištění na příkladu VN Švihov
    Modelování plošných zdrojů znečištění povrchových vod
    Možnosti aplikace modelu plošného znečištění v povodí Svratky
    Možnosti hodnocení znečištění povrchových vod podle metodiky OECD na příkladu radioaktivních látek
    Multimetodický přístup k průzkumu lokálního znečištění
    Negativní vlivy plošného znečištění na vodní toky a možnosti nápravy
    Ochrana podzemních vod v pravobřežní údolní terase řeky Bečvy před chemickým znečištěním z území závodu DEZA, a.s. Valašské Meziříčí a sanace znečištění na území závodu pomocí hydraulické bariéry
    Opatření ve zdrojích znečištění povodí vodárenské nádrže Želivka
    Otázky k atmogeochemické indikaci znečištění horninového prostředí ropnými látkami
    Pravidelné variace znečištění ovzduší na vybraných stanicích v letech 2003-2006
    Problematika zajištění jakosti vzorkovacích prací při vyhodnocování stavu znečištění horninového prostředí a podzemní vody
    Průzkum a sanace znečištění - současný stav a výhled problematiky v České republice
    Příklad preventivního průzkumu znečištění podzemní vody ropnými uhlovodíky
    Radioaktivní znečištění údolní nivy Ploučnice v bývalém VVP Ralsko : bývalý Vojenský výcvikový prostor Ralsko
    Registr komunálních zdrojů znečištění
    Rozptýlené a drobné bodové zdroje znečištění vod v povodí vodárenské nádrže Želivka
    Sedimenty jako indikátory znečištění Labe toxickými prvky
    Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích
    Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích (etapa 1999)
    Specifické znečištění povrchových vod a sedimentů v povodí Klabavy
    Starověké a soudobé znečištění řečištních sedimentů těžkými a vzácnými kovy v oblasti Kurd Dagh v Sýrii
    Těžké minerály - závažný zdroj znečištění sklářských písků
    Toxické riziko znečištění povrchových vod
    Vliv dusíkatých hnojiv na znečištění vod
    Vliv organického znečištění vody v řece Moravě na jakost podzemní v její údolní nivě
    Vliv průmyslových zdrojů znečištění a starých zátěží na jakost vody a ekosystém
    Vliv zemědělského znečištění na kvalitu povrchových vod v povodí Šlapanky
    Vstup vody a znečištění z vodního aerosolu v mlze v horské oblasti Krkonoš : časová variabilita
    Využití infračervené spektroskopie k hodnocení přirozeného organického znečištění povrchových vod
    Využití metod dálkového průzkumum Země při detekci znečištění horninového prostředí
    Vývoj specifického znečištění Labe v letech 1990-2000
    Vývoj znečištění ovzduší na území SHP v období 1994-2006
    Výzkum šíření znečištění ze skládky toxického odpadu Pozďátky
    Zákonitosti iontové výměny při migraci kontaminantů v podzemních vodách od dočasně působícího zdroje znečištění
    Zdroje znečištění ovzduší
    Znečištění a eutrofizace vod v povodí Hamerského potoka a možnosti ozdravění rybníka Vajgaru
    Znečištění nádrže Skalka rtutí
    Znečištění ovzduší oxidem dusným a vliv průmyslových procesů na jeho emise
    Znečištění ovzduší v hnědouhelných povrchových dolech a v jejich okolí
    Znečištění povrchových a podzemních vod bodovým zdrojem polychlorovaných bifenylů
    Znečištění povrchových vod v povodí řeky Berounky ropnými látkami
    Znečištění půd v oblasti mezi Zastávkou u Brna a Oslavany a jejich vztah k exploataci uhlí
    Znečištění řek klesá - ale je tu stále a vyvíjí se
    Znečištění Šumavy hutněním kovů ve středověku a pravěku