Record details

Title keyword
    ZO
Monograph
    Dionýz Štúr, geológ, paleontológ, botanik, slovenský národovec (1827-1893) : zborník referátov zo seminára uskutočneného dňa 7.10.1993 venovaného pamiatke 100. výročia úmrtia Dionýza Štúra : bibliografia Dionýza Štúra
    Geológia a životné prostredie-Zborník vedeckých prác zo 6. slovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou
    Našinec v Oriente. Cestovatelia zo Slovenska a Čiech v Ázii a Afrike (19. stor. - 1. pol. 20. stor.)
    Zborník referátov zo 17. celoštátneho slnečného seminára, Stará Lesná 2004
Article
    Bi-Te minerálna asociácia zo Župkova (Vtáčnik, Slovenská republika)
    Bi-Te minerálna asociácia zo Župkova (Vtáčnik, Slovenská republika)
    Chemizmus a kryštalochémia niektorých chloritov zo Spišsko-gemerského rudohoria
    Cronstedtit (Fe2Fe)(SiFeO5)(OH)4 zo žily Klement, Rožňava
    Činnost ZO ČSS 6-14 Suchý žleb na Harbešské plošině
    Distribúcia stopových prvkov v popoloch metaantracitu zo Zemplínskych vrchov
    Litostratigrafické vyhodnotenie mezozoika zo štruktúrnych vrtov Závod-78, 88, 89 a Studienka-95 (Viedenská panva)
    Metamorfovaný pikrit zo Strážneho vrchu pri Medzeve (gelnická skupina, paleozoikum gemerika)
    Mikroflóra mäkkého sintra zo slovenských jaskýň
    Možnosti ťažby tepla zo suchých hornin
    Naša prvá mapa zo snímok družice
    Natroalunit a natrojarosit zo Šace
    Niekoľko poznatkov zo zachytávania a využívania puklinovo-krasových vôd
    Niektoré poznatky zo zisťovania rezidualnej šmykovej pevnosti súdržných zemín
    Nové výsledky zo štúdia drnavského súvrstvia
    Skúsenosti zo sledovania výrubnosti a znečistenia na ložiskách komplexných Fe rud v ČSSR
    Striepky zo Slovenska
    Štúdium morfológie minerálnych vlákien zo závodu Nová Baňa
    Závěrečná zpráva o činnosti ZO ČSS 1-02 Tetín za rok 1993
    Zlato v listvenitoch zo sulfidicko-sideritových ložísk Rudňany a Dobšiná (gemerikum) : priebežné údaje
    Zpráva o činnosti ČSS ZO 1-05 Geospeleos v roce 1997 na území Českého krasu
    Zpráva o činnosti speleologického klubu ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 2007-2008 v Českém krasu
    Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-02 Tetín v roce 1990
    Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 1998-2003 v Českém krasu
    Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 2004-2006 v Českém krasu
    Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos za rok 1994