Record details

Title keyword
    Způsob
Monograph
    Zařízení k detekci a měření koncentrace fuorescencenční stopovací látky, způsob měření a použití tohoto zařízení
Article
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 1, Nový způsob hodnocení rizika vzniku procesu samovznícení uhlí ve stěnových porubech
    Biologický způsob omezení prašnosti odkališť
    Druhy a způsob užívání báňskoprávních předpisů v českých zemích ve 13. až 19. století
    Hodnocení uhlí, přechodných hornin a způsob jejich grafického zobrazení
    Komplexní způsob řešení geomechaniky ve slánské oblasti
    Neobvyklý způsob těžby vápenců u Muckova
    Netradiční oblasti svahových nestabilit v ČR a rozdílný způsob jejich mapování
    Netradiční způsob stanovení pevnostních charakteristik na vodním díle Jevišovice
    Netradiční způsob úpravy černouhelných kalů
    Nový způsob testování hornin na pevnost v prostém tahu
    Nový způsob testování hornin na pevnost v prostém tahu
    Nový způsob získávání mikrofosílií
    Nový způsob zpevňování zemin
    Početně-grafický způsob řešení stability svahů za mezního stavu napětí
    Problémy s ukládáním archivních dat do ložiskové databáze a způsob jejich grafické dokumentace
    Současný způsob vyhodnocování mineralogické skladby terciérních sedimentů SHR
    Stavební sochařské památky z krupníku a nový způsob jejich restaurování
    Způsob a problematika odpracování ložisek Strážského bloku
    Způsob a zařízení k měření malých dynamických tlakových sil od zastavení vysokorychlostního tekutinového proudu
    Způsob artikulace hypostomů a způsob života odontochilinidních trilobitů ze spodního devonu pražské pánve (Česká republika)
    Způsob dochování dvouchlopňových schránek jako kritérium původu faun v cyklotémách ostravského produktivního karbonu
    Způsob standardizace neutronových metod karotáže
    Způsob stanovení množství zásob vyjádřený v tunách měrného paliva na ložisku koksovatelného uhlí
    Způsob vazby Ag v syntetických galenitech
    Způsob vazby AG v syntetických galenitech
    Způsob zachování koster křemitých spongií lokality Úpohlavy