Record details

Title keyword
    Zrudnenia
Article
    Genetické modely žilného a stratiformného zrudnenia v Spišsko-gemerskom rudohorí
    Geofyzikálne indikácie žilného typu zrudnenia v severovýchodnej časti Spišsko-gemerského rudohoria
    Geolólgia a prospekcia scheelitovo-zlatonosného zrudnenia v oblasti Kyslej pri Jaseni (vymedzenie perpektívnej zóny)
    Indície Cu-Mo zrudnenia v oblasti Šementlova pri obci Vysoká v Štiavnických vrchoch
    K problému genetickej a štruktúrnej pozície scheelitvého zrudnenia v Jasení
    K prognózam primárneho zlatého zrudnenia v pohorí Považský Inovec
    Litogeochemická prospekcia Cu-porfýrového zrudnenia v Štiavnických vrchoch
    Magmaticko-hydrotermálne brekcie súvisiace so vznikom zrudnenia ložiska Zlatá Baňa
    Nález scheelitového zrudnenia v oblasti Ramžené-Bukovská dolina (Nízke Tatry) a jeho prognózny význam
    Niekoĺko poznámok o štruktúrnom postavení scheelitovo-zlatonosného zrudnenia v oblasti Kyslej pri Jasení
    O kremeni granitoidov a hydrotermálnych žíl Mo-W zrudnenia pri Rochovciach (styk veporika a gemerika)
    Paragenetické vzťahy zlato-kremenného zrudnenia s antimónovými rudami ložiska Pezinok
    Prospekčný význam stopových prvkov v podzemných vodách v území scheelitovo-zlatonosného zrudnenia kryštalinika Nízkych Tatier v oblasti Kyslej pri Jasení
    Seminár "Vplyv geologického prostredia na vývoj zrudnenia"
    Sulfidické zrudnenia v Nízkych Tatrách a ich striebronosnosť
    Štruktúrno-geologická pozícia žilníkovo-impregnačného Cu, Pb, Zn (Au, Ag, Cd) zrudnenia priemyselného významu na ložiskách Banská Štiavnica a Hodruša
    Vplyv geologického prostredia na vývoj zrudnenia a možnosti jeho riešenia
    Vplyv geologického prostredia na vývoj zrudnenia
    Vyhĺadávanie zlatého zrudnenia v štiavnicko-hodrušskom rudnom rajóne
    Vzťah magnetických vlastností granitoidov s niektorými typmi zrudnenia
    Vzťah Sb zrudnenia k tektogenéze v oblasti Betliar-Čučma
    Zhodnotenie kvality podzemných a povrchovách vôd z hľadiska vybraných ukazateľov v území scheelitovo-zlatonosného zrudnenia kryštalinika Nízkych Tatier v oblasti Kyslej pri Jasení