Record details

Title keyword
    Zvláštním
Monograph
    Identifikace kompetencí zatěžujících výkon veřejné správy se zvláštním přihlédnutím k malým obcím
    Obecný přehled geologických rizik pro podzemní stavby v pražské pánvi se zvláštním ohledem na vápence a na záměr stavby tunelů Praha-Beroun pro vysokorychlostní železnici
    Zatížení okresu Kolín stávající i výhledovou těžbou štěrkopísků, se zvláštním zřetelem k zájmům ochran. půdy, LPF, přírody a krajiny a dalším zákonným atributům, OVSS MŽP pro středočeskou oblast, AOPK ČR pro brněnskou oblast, 2001
Article
    Desetiletý vývoj vegetačního krytu povodňového koryta Bečvy se zvláštním zřetelem na ekotony
    Environmentální a vědecký význam skalních dutin "pískovcového fenoménu" a právní nástroje jejich ochrany se zvláštním zřetelem na problematiku CHKO Český rá
    Environmentální a vědecký význam skalních dutin "pískovcového fenoménu" a právní nástroje jejich ochrany se zvláštním zřetelem na problematiku CHKO Český ráj
    Geologické poměry kraje jindřichohradeckého se zvláštním přihlédnutím ke Kardašově Řečici (klenovský pluton; moldanubický batolit)
    Hydrogeologie a kvalita podzemních vod zlatodolu Roudný se zvláštním zřetelem k arsenu
    Hydrogeologie hranického devonu se zvláštním zřetelem k lázním Teplicím nad Bečvou. (Význam styku českého masivu a karpatské soustavy pro genezi minerálních vod)
    K obecným a zvláštním trendům vývoje rudné ložiskové geologie a rudného hornictví
    Křemen-goethitové akumulace v krasových výplních Českého krasu se zvláštním zřetelem na koněpruskou oblast
    Křemen-goethitové akumulace v krasových výplních Českého krasu se zvláštním zřetelem na koněpruskou oblast
    Ložiska štípatelných jílových břidlic v Evropě se zvláštním zřetelem na moravskoslezský kulm
    Příklady použití geofyzikálních a geotechnických prací v krasových oblastech, se zvláštním zřetelem na Holštejnsko v Moravském krasu
    Příspěvek k typizaci a hodnocení urbánní krajiny se zvláštním zřetelem na vegetaci
    Puklinatost hornin a puklinová tektonika ve vrtu Slušovice-1 se zvláštním zřetelem na projevy ropy a zemního plynu
    Vybrané problémy a hlavní směry výzkumu v oblasti rozpojování nadloží se zvláštním zřetelem na výskyt zpevněných poloh