Record details

Thesaurus term
    Moravian-Silesian Culm
Article
    Provenance and dispersal of psammites in the Moravian-Silesian Culm
    Přirozená radioaktivita hornin moravskoslezského kulmu v oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů: příspěvek k poznání zdrojové oblasti klastického materiálu
    Terénní gamaspektrometrické měření přirozené radioaktivity hornin v oblasti moravskoslezského kulmu v Nízkém Jeseníku