Record details

Thesaurus term
    provenance
Monograph
    Studium původu klastických sedimentů barrandienského středního devonu: geochronologie detritických zirkonů pomocí laserové ablace ICPMS
Article
    Chemismus detritických granátů a turmalínů-příspěvek k určení provenience jemnozrnných neogenních sedimentů karpatské předhlubně.
    Detrital Cr-spinels in Culm sediments and their tectonic significance
    Detritické chromity v kulmských sedimentech Drahanské vrchoviny a jejich tektonický význam
    Geologická dokumentace zářezu železničního koridoru západně od Bělotína (Moravská Brána)
    Major and trace elements in pyropealmandine garnets as sediment provenance indicators of the Lower Carboniferous Culm sediments, Drahany Uplands, Bohemian Massif
    Natural materials used for the amulets
    Nd-Sr-Pb isotopic signatures of Neoproterozoic?Early Paleozoic siliciclastic rocks in response to changing geotectonic regimes: A case study from the Barrandian area (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Provenance study of Permian non-marine sandstones and conglomerates of the Krkonoše Piedmont Basin (Czech Republic): exotic marine limestone pebbles, heavy minerals and garnet composition.
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: VI. Skarnoid
    Příspěvek poznání neogenních sedimentů v okolí Kralic nad Oslavou a Březníka
    Původ spessartinem bohatých granátů v drobách Drahanské vrchoviny
    Sedimentary provenance of mid-Devonian clastic sediments in the Teplá-Barrandian Unit (Bohemian Massif): U-Pb and Pb-Pb geochronology of detrital zircons by laser ablation ICP-MS
    Trace elements in garnets of felsic granulites as sediment provenance indicators
    Transition from island-arc to passive setting on the continental margin of Gondwana: U-Pb zircon dating of Neoproterozoic metaconglomerates from the SE margin of the Tepla-Barrandian Unit, Bohemian Massif