Record details

Thesaurus term
    stratification
Article
    Geochemický vývoj podzemních vod v průběhu těžby, po zatopení ložiska a při návratu k původním podmínkám
    Interakce důlních vod s vodami povrchových vodotečí, důsledky pro hydrologické ekosystémy a rychlost návratu k původnímu stavu
    Kvantitativní dynamika vývoje důlních vod
    Mine Water Stratification at Abandoned Mines and its Geochemical Model
    Oxidačně-redukční potenciál přírodního prostředí a jeho ovlivnění antropogenní činností
    Stratifikace důlních vod po zatopení dolů, její příčiny a důsledky
    Utilization of Olsi-Dranonin uranium deposit after mine closure
    Využití poznatků o geochemickém vývoji pro volbu vhodné strategie nakládání s důlními vodami, optimalizaci technologie čištění a pro krátkodobá a dlouhodobá opatření při minimalizaci rizik pro zdraví člověka a zasažené ekosystémy
    Vznik a vývoj stratifikace důlních vod.