Record details

Title
    Petrogenesis of the South Bohemian granulites: the importance of crystal-melt relationships
Other titles
    Petrogeneze jihočeských granulitů: význam vztahu minerál-tavenina
Author
    Cooke, Rob
    Finger, Fritz
    Janoušek, Vojtěch
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Journal of the Czech Geological Society. Abstract volume
Vol./nr.
    Roč. 48, č. 1-2
Year
    2003
Thesaurus term
    high-grade metamorphism, partial melting, Variscan orogeny, Moldanubian Zone, granulites
Keyword
    Bohemian
    Crystal-melt
    Granulites
    Importance
    Petrogenesis
    Relationships
    South
Abstract (in czech)
   Výsledky expeimentů nepodporují hypotézu Kotkové a Harleye (1999), podle které jsou jihočeské felzické granulity variská S-typová granitová magmata, oddělená při metamorfóze metasedimentárního protolitu. Nejpravděpodobnějším vysvětlením vzniku většiny jihočeských granulitů je metamorfóza spodnopaleozoických granitů a přítomností variské parciální taveniny, většinou neoddělené a zachycené v horninách.
Abstract (in english)
   The experimental results do not support the model of Kotkova and Harley (1999) whereby the felsic granulites of South Bohemia represent Variscan S-type magmas that separated during burial metamorphism from a metasedimentary protolith. The most appropriate interpretation is still that most South Bohemian granulites are metamorphosed equivalents of Early Palaeozoic granitoids (Friedl et al., this volume) with an interstitial Variscan partial melt component, which remained largely captured in the rocks.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014