Record details

Title
    Užití programu Plaxis pro modelování účinků důlně indukované seizmicity na povrchové objekty
Author
    Hrubešová, E.
    Kaláb, Zdeněk
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Vol./nr.
    Roč. 5, č. 2
Pages
    s. 53-59
Year
    2005
Notes
    Projekt: GA105/03/0078, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Use of Plaxis system for modeling of mining induced seismicity on buildings
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
Subject category
    mining induced seismicity
    Plaxis system
Keyword
    Důlně
    Indukované
    Modelování
    Objekty
    Plaxis
    Povrchové
    Programu
    Seizmicity
    účinků
    Užití
Abstract (in czech)
   Hlubinná těžba na Karvinsku probíhá v blízkosti obydlených oblastí, což vyvolává mj. makroseizmický efekt na povrchu. Úvodní výsledky modelování seizmické odezvy objektů v této oblasti jsou představeny. Zhodnocen je vliv změny sedimentárních hornin (čtvrtohorní a třetihorní souvrství).
Abstract (in english)
   The excavated coal deposits in the Karviná mine district are situated close to populated areas and this excavation can be manifested into the macroseismic effects on the surface. Initial results of the seismic response modeling for the surface objects affected by mining seismicity are presented in this paper. Changes in sedimentary thickness (Quaternary or Tertiary formations) are evaluated.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012