Record details

Title
    A Middle Pennsylvanian (Bolsovian) peat-forming forest preserved in situ in volcanic ash of the Whetstone Horizon in the Radnice Basin, Czech Republic
Other titles
    Středně pennsylvánský (bolsovský) rašelinotvorný les zachovaný in situ ve vulkanickém popelu brouskového obzoru v radnické pánvi, Česká republika
Author
    Bashforth, Arden
    Dašková, Jiřina
    Drábková, Jana
    Libertín, Milan
    Opluštil, Stanislav
    Pšenička, Josef
    Šimůnek, Zbyněk
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Review of Palaeobotany and Palynology
Vol./nr.
    Roč. 155, č. 3-4
Pages
    41
Year
    2009
Thesaurus term
    Pennsylvanian, tuff, in situ, plant taphonomy, palaeoecology, peat-forming mires
Keyword
    Ash
    Basin
    Bolsovian
    Czech
    Forest
    Horizon
    Middle
    Peat-forming
    Pennsylvanian
    Preserved
    Radnice
    Republic
    Situ
    Volcanic
    Whetstone
Abstract (in czech)
   Středně pennsylvánské (bolsovské) rašeliniště spodní radnické sloje bylo pohřbeno in situ vulkanickým popelem, který zachoval taxonomické složení, prostorovou orientaci a vertikální stratifikaci. Zbytky fosilních rostlin představují přederupční bažinnou vegetaci, která byla výsledkem akumulace rašeliny s vysokým obsahem popelovin v planárním (rheotrofickém) rašeliništi situovaném v úzkém paleoúdolí obsahující aktivní fluviální systém. 27 morphotaxonů reprezentujících 20 druhů bylo identifikováno. V kanopy uhlotvorného společenstva dominuje Cordaites se stromovitými plavuněmi. V podrostu dominují medullosní pteridospermy a stromovité kapradiny, zatímco zygopteridní kapradiny a sphenophylla zahrnují podstatnou část pokryvu. Rašeliništní vegetace spodní radnické sloje byla homogenní, ale měla heterogenní distribuci s nepravidelným výskytem.
Abstract (in english)
   The precursory mire of the Middle Pennsylvanian (Bolsovian) Lower Radnice Coal was buried in situ by volcanic ash, preserving the taxonomic composition, spatial distribution, vertical stratification, and synecology of this peat-forming ecosystem in extraordinary detail. Plant fossil remains represent the pre-eruption vegetation of the swamp, which resulted from accumulation of peat in a high-ash, planar (rheotrophic) mire situated in a narrow palaeovalley containing an active fluvial system. Twenty-seven morphotaxa were identified, representing 20 whole-plant species with a wide variety of growth forms.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014