Record details

Title
    A large specimen and cuticles of Paripteris gigantea (Sternberg) Gothan from its type area Žacléř (Pennsylvanian, Czech Republic)
Other titles
    Velký exemplář a kutikuly Paripteris gigantea (Sternberg) Gothan z jeho typové oblasti u Žacléře (pennsylvan, Česká republika)
Author
    Šimůnek, Zbyněk
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 84, č. 2
Pages
    14
Year
    2009
Thesaurus term
    Paripteris gigantea, Pennsylvanian, cuticular analysis, Intrasudetic Basin
Keyword
    Area
    Cuticles
    Czech
    Gigantea
    Gothan
    Large
    Paripteris
    Pennsylvanian
    Republic
    Specimen
    Sternberg
    Type
    Žacléř
Abstract (in czech)
   Dobře zachovaný, velký fragment vějíře Paripteris gigantea s "pseudo-pinnatní" organizací byl nalezen v Žacléři, lampertické vrstvy, žacléřské souvrství(vnitrosudetská pánev, Česká republika). The jednoduchá distální dichotomie několika bazálních vějířů 'posledního' řádu je dokumentována. Adaxiální kutikula má protažené tetragonální buňky. Buňky abaxiální kutikuly jsou polygonální; haplocheilní stomata jsou ponořená, částečně překryta proximálními papilami sousedních buněk. Trichomové báze jsou přítomny na okraji lístku a v kostální oblasti spodní kutikuly.
Abstract (in english)
   An exceptionally well preserved, large fragment of Paripteris gigantea frond with "pseudo-pinnate" organization was found in Žacléř, Lampertice Member, Žacléř Formation (Intrasudetic Basin, Czech Republic). The single distal dichotomy of several basal "ultimate" pinnae is documented. The adaxial cuticle has elongated tetragonal cells. The cells of the abaxial cuticle are polygonal; the haplocheilic stomata are sunken, partly covered by the proximal papillae of the subsidiary cells. Trichom bases are present on the pinnule margin and in the intercostal field of the abaxial cuticle.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014