Record details

Title
    A new bisporangiate lycopsid cone genus Thomasostrobus gen. nov from the Late Pennsylvanian of the Intra-Sudetic Basin (Czech Republic)
Other titles
    Nový rod bisporangiátní lykopsidní šištice Thomasostrobus gen. nov. z pennsylvanianu vnitrosudetské pánve (Česká republika)
Author
    Bek, Jiří
    Drábková, Jana
    Opluštil, Stanislav
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 84, č. 2
Pages
    18
Year
    2009
Thesaurus term
    lycopsids, in situ spores, Cadiospora, Sublagenicula, Pennsylvanian
Keyword
    Basin
    Bisporangiate
    Cone
    Czech
    Gen
    Genus
    Intra-Sudetic
    Late
    Lycopsid
    New
    Nov
    Pennsylvanian
    Republic
    Thomasostrobus
Abstract (in czech)
   Byl popsán nový rod bisporangiátních lycopsidních šištic Thomasostrobus gen. nov ze stefanu vnitrosudetské pánve (Česká republika) jako orgánový rod. Byl stanoven jediný druh tohoto rodu Thomasostrobus longus sp. nov. Mega- a mikrosporangia jsou uspořádána v zónách, s megasporangii ve spodní části a mikrosporangii ve vrcholové části. Mikrospory jsou přiřazeny k rodu Cadiospora a megaspory jsou srovnatelné s disperzním druhem Sublagenicula levis, jako in situ jsou popsány poprvé. Je diskutována pravděpodobná mateřská rostlina produkující Thomasostrobus longus. Je uveden přehled disperzních druhů rodů Cadiospora a Sublagenicula.
Abstract (in english)
   A new bisporangiate lycopsid cone genus Thomasostrobus gen. nov. from the Stephanian strata of the Intra-Sudetic Basin (Czech Republic) is proposed as a new organ genus with mega- and microsporangia arranged in zones. Microspores assigned to the dispersed genus Cadiospora and megaspores comparable with the dispersed species Sublagenicula levis, are described in situ for the first time. The possible parent plant of Thomasostrobus longus is discussed and an overview of dispersed Cadiospora and Sublagenicula spores is given.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014