Record details

Title
    A study of the Late Carboniferous and Early Permian plant assemblages from the Boskovice Basin, Czech Republic
Other titles
    Studie pozdněkarbonských a raněpermských rostlinných společenstev z boskovické pánve, Česká republika
Author
    Martínek, Karel
    Šimůnek, Zbyněk
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Review of Palaeobotany and Palynology
Vol./nr.
    Roč. 155, č. 3-4
Pages
    37
Year
    2009
Thesaurus term
    Bohemian Massif, Boskovice Basin, Pennsylvanian, Early Permian, Flora
Keyword
    Assemblages
    Basin
    Boskovice
    Carboniferous
    Czech
    Early
    Late
    Permian
    Plant
    Republic
    Study
Abstract (in czech)
   Pozdně stephanské a raně permské flóry byly sledovány na 9 lokalitách boskovické pánve. Více než 2700 exemplářů bylo studováno. Karbonská vlhkomilná flóra se vyznačuje dominancí kapradin. Jehličnany a někteří zástupci kapraďosemenných rostlin nad rosicko-oslavanskými uhelnými slojemi indikují začátek sezónnosti a aridizace klimatu. Permská flóra se vyznačuje dominancí jehličnanů a je aridního charakteru. Některé obzory obsahují relativně velký podíl pteridosperm náležících k peltaspermům. Flóra reflektuje změny v pánvi z relativně vlhkého klimatu v rosicko-oslavanském souvrství k sezónnímu a "suchému" klimatu během permu. Červené sedimenty mimo fossiliferní obzory jsou bez fosílií a představují semi-aridní klima. Za použití nezávislé Jaccardovy analýzy je karbonská vlhkomilná flóra jasně oddělena od "suchomilné" permské flóry v klastrové analýze. Tato analýza reflektuje aridizační trend spíše než biostratigraficky ovlivněné změny.
Abstract (in english)
   Late Stephanian and Early Permian floras were collected in eight localities of the Boskovice Basin. More than 2700 specimens were studied. The Carboniferous wet-type flora is relatively hygrophilous with a dominance of ferns. Conifers and representatives of pteridosperms above Rosice-Oslavany coal seams indicate the beginning of seasonality and aridisation of the climate. The arid Permian flora is dominated by conifers. Some horizons contain a relatively high proportion of peltasperms. The flora reflects changes in the basin from relatively wet climate in the Rosice-Oslavany Formation to the seasonal and "dry" climate during the Permian. The red sediments outside the fossiliferous horizons are barren, presumably reflecting a semi-arid climate. Using unconstrained Jaccard's analysis, the Carboniferous "wet-type" flora is clearly separated from the "dry-type" Permian flora in cluster analysis. This analysis reflects an aridisation trend rather than biostratigraphically determined change
   s.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014