Record details

Title
    An integrated palaeomagnetic and AMS study of the Tertiary flysch from the Outer Western Carpathians
Other titles
    Souhrnná poaleomagnetická a anizotropní studie třetihorního vnějšího flyše Západních Karpat
Author
    Bubík, Miroslav
    Krejčí, Oldřich
    Márton, Emo
    Rauch-Wlodarska, Marta
    Tokarski, Antek
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geophysical Journal International
Vol./nr.
    Roč. 177, č. 3
Pages
    16
Year
    2009
Thesaurus term
    palaeomagnetism applied to tectonics, continental margins, flysch, Carpathians
Keyword
    AMS
    Carpathians
    Flysch
    Integrated
    Outer
    Palaeomagnetic
    Study
    Tertiary
    Western
Abstract (in czech)
   Paleomagnetické výsledky této studie jsou interpretovány ve smyslu 50°rotace magurské a slezské jednotky proti směru hod. ručiček jako bloku. Z toho vyplývají dva důležité závěry. První je, že tato rotace příkrovů, která doprovázela přesun flyšových sedimentů od JZ k SV, není paleogenního stáří, jak se dříve předpokládalo, ale mladší. Druhý závěr je, že změny v orientaci napětí, pozorované ve slezské jednotce nejsou důsledkem rotace napětí ve směru hodinových ručiček, ale důsledkem rotace opačné. Rozsáhlé rotace, pozorované v magnetismu a anizotropii západního segmentu slezské jednotky, jsou spojené s blokovou rotací mezi levostranými horizontálními posuny.
Abstract (in english)
   The palaeomagnetic results of this study are interpreted in terms of a 50° en bloc rotation in the CCW sense of the Magura and Silesian nappes durimg their Miocene emplacement. This result has two important implications. The first is that the CCW rotation of the nappes that accompanied the displacement of the flysch basins from SW to NE is not Palaeogene age, as earlier suggested, but younger. The second is that the change in the stress field orientation during the Miocene, observed for the Silesian nappe is not a CW far field stress rotation, but the consequence of CCW rotations. The larger CCW rotations observed in both the palaeomagnetic amd AMS data sets for the western segment of the Silesian nappe relative to the central and eastern segments is connected to local block rotations in a left lateral wrench corridor.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014