Record details

Title
    The Cinotepeque Range of Central El Salvador: Geology, magma origin and volcanism
Other titles
    Pohoří Cinotepeque v centrálním Salvadoru: Geologie, původ magmat a vulkanizmus
Author
    Hradecký, Petr
    Rapprich, Vladislav
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 80, č. 4
Pages
    10
Year
    2005
Thesaurus term
    El Salvador, Cinotepeque Range, volcanostratigraphy, back-arc volcanism, Rana ignimbrite
Keyword
    Central
    Cinotepeque
    El
    Geology
    Magma
    Origin
    Range
    Salvador
    Volcanism
Abstract (in czech)
   Při geologickém mapování byl zdokumentován komplexní geologický vývoj oblasti Cinotepeque. Podloží tvoří ryolitové ignimbrity pravděpodobně miocénního stáří. Na nich pak leží dvě jednotky lávových příkrovů bazaltických andezitů oddělené ignimbritem Rana o mocnosti 100 m. Nejmladší etapu vývoje této oblasti představují struskové kužely, lávová pole a malé štítové vulkány vzniklé v prostředí 'behind-volcanic front'.
Abstract (in english)
   Complex geological history of the Cinotepeque Range was documeted during geological mapping. The basement cosists of rhyolitic ignimbrites of ?Miocene? age. These are overlain by two units of sheet effusions of basaltic andesites separated by 100 m thick Rana ignimbrite. The youngest stage of this area is represented by cinder cones, lava fields and small shield volcanoes erupted in the 'behind-volcanic front' environment.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014