Record details

Title
    The Jurassic floor of the Bohemian Massif in Moravia-geology and paleogeography
Other titles
    Jurské sedimenty na Českém masivu na Moravě-geologie a paleogeografie
Author
    Adámek, Josef
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 80, č. No. 4
Pages
    14
Year
    2005
Thesaurus term
    Autochthonous and paraautochthonous Jurassic, NE European Platform, Western Carpathians,geology,lithostratigraphy,tectonics,depositional topography,petroleum geology
Keyword
    Bohemian
    Floor
    Jurassic
    Massif
    Moravia-geology
    Paleogeography
Abstract (in czech)
   Litofacie, paleogeografie a tektonika jurských sedimentů byla studována v karpatské předhlubni a v podloží vnějších jednotek flyšového pásma a v rámci těchto jednotek na jižní Moravě.Na karotážních diagramech a geologických řezech byly korelovány hlavní litofacie-litostratigrafické jednotky jurských sedimentů.Současná distribuce jurských sedimentů je doložena strukturními mapami a mapami mocností.Zpracování se opírá o výsledky vrtných a seismických prací.Některé poznámky se týkají ropné geologie.
Abstract (in english)
   The lithofacies,paleogeography and tectonics of the Jurassic sediments were studied in the footwall of the Carpathian Foredeep and outer units of the Carpathian Flysch Belt in southern Moravia.The major lithofacies were correlated and shown in a set of well logs and regional geological cross- sections.The distribution of facies types is demonstrated in their thickness and geological structures.Both cross sections and reginal maps (structural and thickness maps) include informations based on deep borehole data and seismic investigation.Some remarks refer to petroleum geology
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014