Record details

Title
    The Precipitation Chemistry over Central Bohemia: Attempt to Estimate the Sources and Pathways
Author
    Fišák, Jaroslav
    Fottová, D.
    Navrátil, Tomáš
    Skřivan, Petr
    Špičková, Jitka
    Vach, Marek
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Studia geophysica et geodaetica
Vol./nr.
    Roč. 48, č. 4
Pages
    s. 791-809
Year
    2004
Notes
    Projekt: GA205/04/0060, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Chemismus srážek ve středních Čechách: Pokus odhadnout zdroje a cesty přenosu kontaminantů
    Rozsah: 19 s.
    spoluprace_08
Subject category
    atmosphere
    chemistry
    sources
Keyword
    Attempt
    Bohemia
    Central
    Chemistry
    Estimate
    Over
    Pathways
    Precipitation
    Sources
Abstract (in czech)
   Chemické složení srážek ve středních Čechách sledujeme nepřetržitě od roku 1990 prostřednictvím pravidelného odběru měsíčních kumulativních vzorků v lokalitě Truba na Černokostelecku. Ve vzorcích jsou stanovovány koncentrace hlavních kationů a anionů (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, NH4+, SO42-, NO3-, Cl-), a vybraných stopových prvků (Al, As, Be, Cd, Cu, Fe, Mn, Pb, Sr, Zn, F-). Naměřené časové řady vykazují silnou vzájemnou korelaci hlavních acidifikantů - sloučenin dusíku, síry (a fluoru). Výrazné korelace se vyskytují také mezi typickými litogenními prvky Al, K, Na, Ca, Mg, Sr a prvky typicky pocházejícími ze spalování méně kvalitního hnědého uhlí - As, (Be), Cd, Cu, Pb a Zn.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012