Record details

Title
    The Upper Oligocene-Lower Miocene Krosno lithofacies in the Carpathian Flysh Belt (Czech Republic): sedimentology, provenance and magnetic fabrics
Other titles
    Svrchnooligocenní až spodnomiocenní krsoněnská litofacie karpatského flyšového pásma (Česko): sedimentologie, provenience a mgnetická vnitřní stavba
Author
    Gilíková, Helena
    Hrouda, František
    Otava, Jiří
    Stráník, Zdeněk
    Švábenická, Lilian
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologica Carpathica
Vol./nr.
    Roč. 58, č. 4
Pages
    12
Year
    2007
Thesaurus term
    Western Carpathians, Flysch belt, Krosno lihtofacies, lithology, petrology, sedimentology, ductile deformation of the magnetic fabric, Czech Republic
Keyword
    Belt
    Carpathian
    Czech
    Fabrics
    Flysh
    Krosno
    Lithofacies
    Magnetic
    Miocene
    Oligocene-Lower
    Provenance
    Republic
    Sedimentology
    Upper
Abstract (in czech)
   Svrchnooligocenní až spodnomiocenní synorogenní krosněnská litofacie ukončuje flyšovou sedimentaci Západních Karpat. Ukládání této litofacie nahradila hypoxickou sedimentaci podložních menilitů. Tato změna v usazování byla spojena s helvetskou neoalpínskou orogenezí protoparatethydy. Rozdíly v deformaci krsoněnské litofacie a podložních svrchnokřídových až eocenních sedimentů jsou zaznamenány ve všech tektonofaciálních jednotkách vnější (menilito-krosněnské) skupiny příkrovů. Cílem příspěvku je poukázat na litologické, petrologické, sedimentologické a tektonické rozdíly mezi krosněnskou litofacií a podložními jednotkami.
Abstract (in english)
   The Krosno lithofacies represents the youngest synorogenic flysch sediments largely terminating the last depositional history in the Flysch belt of Western Carpathians. The age of this lithofacies embraces the interval from the Late Oligocene to Early Miocene.The deposition of this flysch lithofacies replaced the euxinic sedimentation of underlying Menilite Formation. This change in deposition was connected with Neoalpine orogenetic movements during the Oligocene which evoked the fundamental rearangement of the orogenic belt.The aim of the present paper is to point out the lithologic, petrologic, sedimentologic and tectonic differences between the Krosno lithofacies and underlying deposits.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014