Record details

Title
    The dyke swarm of fractionated tourmaline-bearing leucogranite and its link to the Vydra Pluton (Moldanubian Batholith), Šumava Mts., Czech Republic
Other titles
    Žilný roj diferencovaného turmalinického leukogranitu a jeho vztah k masivku Vydry (moldanubický pluton, Šumava)
Author
    Sulovský, Petr
    Žáček, Vladimír
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Journal of the Czech Geological Society
Vol./nr.
    Roč. 50, č. 3-4
Pages
    12
Year
    2005
Thesaurus term
    leucogranite tourmaline feldspar phosphorus chemical composition monazite dating Vydra Pluton Moldanubian Batholith Bohemian Massif
Keyword
    Batholith
    Czech
    Dyke
    Fractionated
    Leucogranite
    Link
    Moldanubian
    Mts
    Pluton
    Republic
    Swarm
    Šumava
    Tourmaline-bearing
    Vydra
Abstract (in czech)
   Během geologického mapování východního okraje masivku Vydry bylo zjištěno množství tělísek aplitického leukogranitu,které diskordantně pronikají okolními metamorfity. Leukogranity se skládají z křemene, albitu, K-živce a muskovitu, přistupuje také černý turmalín a biotit, akcesorie apatit a U-Y-P-bohatý zirkon. Část fosforu v hornině je vázána ve formě sekundárního apatitu, jeho významná část je však vázána zejména v K-živci (0,65-0,95 hm. % P2O5), zatímco v albitu jsou koncentrace P2O5 nižší a to jen 0,01-0,17 hm. %. Anomální distribuce fosforu v živcích je interpretována jako důsledek pozdně magmatické či post magmatické alterace, která vedla k přednostnímu uvolnění fosforu z mřížky albitu a ke vzniku sekundárního apatitu. Další vlastností leukogranitů je jejich poměrně nízká radioaktivita, zejména pak nízké koncentrace Th (většinou 1,2-3 ppm), a velmi nízký poměr Th/U, obvykle pod 0,4. Nové U-Th datování na monazitu potvrdilo variské stáří (326,6 ?6,9 MA) metamorfózy okolního krysta
   linika.
Abstract (in english)
   Dykes of tourmaline-bearing aplitic leucogranite rimming granite of the Vydra Pluton are studied. Leucogranite is composed from quartz + albite + K-feldspar + muscovite ? tourmaline ? biotite. The rock shows low concentrations of Ti, very low mg number, is peraluminous with A/CNK = 1.66 - 1.92 and has moderate K2O/Na2O = 0.53-1.14. Majority of Ca is combined with P to form apatite, superfluous phosphorus is bound especially in potassium feldspar. High concentration of phosphorus in potassium feldspar (0.65 - 0.95 wt. % P2O5) versus low concentration of P in albite (0.01 - 0.17 wt. wt. % P2O5) indicates high fluid activity resulting in late/post-magmatic alteration. Leucogranite is also characterized by low concentration of Th (mostly 1.2 - 3 ppm) and thus low Th/U ratio (mostly below 0.4). The new monazite U-Th dating confirmed Variscan age 326.6 ?6.9 MA of surrounding metamorphic rocks.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014