Record details

Title
    The hornblende-plagioclase hornfels from the contact aureole of the Tanvald granite, northern Bohemia - the raw material for Neolithic tools
Other titles
    Amfibol-plagioklásový rohovec z kontaktní aureoly tanvalského granitu v severních Čechách - surovina pro neolitické nástroje
Author
    Fediuk, Ferry
    Gabašová, Ananda
    Klomínský, Josef
    Schovánek, Pavel
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 79, č. 1
Pages
    8
Year
    2004
Thesaurus term
    metabasites, nephrite, contact metamorphism, mineral whiskers, amphiboles, apaque minerals,, Neolithic artifacts
Keyword
    Aureole
    Bohemia
    Contact
    Granite
    Hornblende-plagioclase
    Hornfels
    Material
    Neolithic
    Northern
    Raw
    Tanvald
    Tools
Abstract (in czech)
   Aktinolitický rohovec byl v kontaktní aureole krkonošsko-jizerského masívu identifikován již Gränzerem (1933) jako nefrit a materiál k výrobě neolitických kamenných nástrojů z jihovýchodního okolí Maršovického vrchu. Amfibolický rohovec je jemnozrnná, hořčíkem bohatá hornina šedozelené barvy , s náznakem až lasturnatého lomu , místy se zřetelnou laminací. Jejím hlavním minerálem je jehličkovitý aktinolit. Hornina pravděpodobně tvoří synformní polohy malé mocnosti uvnitř kontaktně metamofovaných sericitických fylitů ponikelské skupiny. Z archeologického hlediska jde o unikátní horninu vysoké tvrdosti, která sloužila k výrobě kamenných nástrojů, nalezených na mnoha pravěkých sídlištích u nás i v Evropě. Pravěká dílna tedy je pro archeologii důležitým referenční bodem celoevropského významu.
Abstract (in english)
   A horblende-plagioclase hornfels is described from a new exposure near the village of Jeřmanice, where it is present as a 30-35 cm thick layer within spotted phyllites at the exocontact of the Krkonoše-Jizera granite massif in the northern Bohemia. It corresponds to the metabasites used in the production of Neolithic artifacts (e.g. the Jistebsko archeological site near Jablonec nad Nisou), which were hitherto known only as loose fragments from localities on the lower slopes to the south of the granite ridge between Liberec and Tanvald. New data show that this rock is situated inside the contact aureole of the Tanvald alkali-feldspar granite, its remarkable mechanical strenth being due to the effects of contact metamorphism. The hornfels corresponds composionally to tholeiitic basalt. Its major minerals are amphiboles ranging in composition from the predominate magnesiohornblende to subordinate actinolite, calcic plagioclase, and ilmenite.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014