Record details

Title
    The lithology, geochemistry, and metamorphic gradation of the crystalline basement of the Cheb (Eger) Tertiary Basin, Saxothuringian Unit
Author
    Fiala, Jiří
    Vejnar, Zdeněk
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 79, č. 1
Pages
    s. 41-52
Year
    2004
Notes
    Projekt: GA205/99/0907, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Litologie, geochemie a metamorfní gradace krystalinického podkladu chebské (Eger) terciérní pánve, jednotka saxothuringika
    Rozsah: 12 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    Cheb Tertiary Basin
    crystalline basement
    geochemistry
    lithology
    metamorphism
    Saxothuringian
Keyword
    Basement
    Basin
    Cheb
    Crystalline
    Eger
    Geochemistry
    Gradation
    Lithology
    Metamorphic
    Saxothuringian
    Tertiary
    Unit
Abstract (in czech)
   Krystalinické podloží chebské terciérní pánve je tvořeno muskovitickým granitem smrčinského plutonu a krystalickými břidlicemi saxothuringika. S rostoucí hloubkou (jak je patrné z 1190 m hlubokého vrtu HV-18) tyto krystalické břidlice vykazují rychlou metamorfní gradaci s charakteristickým vývojem granátové, staurolitové a andalusitové zóny v subhorizontálním uložení. Mírně ukloněná až subhorizontální foliace s2, v homogenních segmentech převládající, je následována subvertikální kliváží s3. Vertikální sled psamo-pelitických, karbonátických a vulkanogenních horninových sekvencí spolu s geochemickými daty metabazitů indikují horninový komplex odrážející extenzní prostředí pasivního okraje kontinentu, které pravděpodobně přetrvávalo od pozdního kambria do raného ordoviku.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012