Record details

Title
    Časové a prostorové změny retenčních vlastností ornice ovlivněné erozními procesy
Author
    Jakšík, O.
    Kodešová, R.
    Nikodem, A.
    Žigová, Anna
Conference
    Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra a Deň otvorených dverí na ÚH SAV : Posterový deň s mezinárodnou účasťou (20. : 15.11.2012-15.11.2012 : Bratislava, Slovensko)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra : zborník recenzovaných príspevkov
Pages
    S. 489-495
Notes
    Projekt: GA526/08/0434, GA ČR3cav_un_auth*0241613
    Překlad názvu: Time and spatial changes of retention properties of topsoil affected by erosion processes
    Rozsah: 7 s. : P
Subject category
    erosion processes
    soil-water retention
    topsoil
Keyword
    Časové
    Erozními
    Ornice
    Ovlivněné
    Procesy
    Prostorové
    Retenčních
    Vlastností
    Změny
Abstract (in czech)
   Studovaná oblast se vyznačuje relativně plochou horní části, erozní části svahu a koluviem v spodní části svahu. Černozem je charakteristická pro horní plochou část svahu. Regozem a erodovaná černozem se vyskytuje na strmějších a silně svažitých územích. V místech sedimentace erodovaného materiálu se vyskytují koluvizemě. Pro studium byly vybrány dva transekty, v kterých bylo určeno pět odběrových ploch. Retenční čáry půdní vlhkosti byly měřeny na neporušených půdních vzorcích, které byly odebrány před orbou a po setí jarní pšenice. Hlavní rozdíly byly nalezeny v těch částech retenčních křivek, které odpovídají větším kapilárním pórům. Větší množství kapilárních pórů bylo zaznamenáno v půdách s lépe vyvinutou půdní strukturou, která byla dokumentována na mikromorfologických snímcích.
Abstract (in english)
   Studied area is characterized by a relatively flat upper part, a tributary valley in the middle and a colluvial fan at the bottom. Haplic Chernozem reminded at the flat upper part of area. Regosol were formed at steep parts of the valley. Colluvial Chernozem and Colluvial soils were formed at the bottom parts of the valley and at the bottom part of the studied field. Two transect and five sampling sites along each one were selected. The soil-water retention curves measured on the undisturbed soil samples taken after the tillage and sowing of winter wheat. The main differences between soil-water retention curves were found in parts, which corresponded to larger capillary pores. Greater amount of capillary pores was observed in soils with better developed soil structure documented on the micromorphological images.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    19. 3. 2014