Record details

Title
    Štípatelné břidlice České republiky a petrografické metody pro hodnocení kvality jejich stavebního užití
Author
    Daněk, T.
    Moučka, L.
    Vavro, Martin
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zpravodaj WTA
Vol./nr.
    Roč. 12, 1-2
Pages
    s. 15-19
Year
    2013
Notes
    Autoři celkem: 3
    Překlad názvu: Roofing slate of the Czech Republic and petrographic methods for evaluation of their building use
    Rozsah: 5 s. : P
Subject category
    building use
    mining history
    petrographic methods
    quality
    roofing slate
Keyword
    Břidlice
    České
    Hodnocení
    Kvality
    Metody
    Petrografické
    Republiky
    Stavebního
    Štípatelné
    Užití
Abstract (in czech)
   Předložený příspěvek shrnuje základní informace o výskytu a těžbě štípatelných břidlic na území České republiky a o jejich využití ve stavebnictví. Zásadní pozornost je věnována jílovým břidlicím spodního karbonu Moravy a Slezska, které byly prokazatelně těženy od druhé poloviny 18. století až do konce první dekády 21. století. Břidlice byly využívány především jako střešní krytina, ale zároveň také jako materiál pro dlažby a obklady, případně v drcené nebo mleté podobě jako posyp lepenkových krytin a jako plnivo do barev, laků a lepidel nebo pro výrobu lehčeného kameniva. Článek zároveň přináší přehled metod petrografické analýzy, které jsou zcela zásadní pro určení kvality štípatelných břidlic pro stavební užití.
Abstract (in english)
   Submitted article summarizes a basic information about occurence and exploitation of roofing slate on the territory of the Czech Republic and about their utilization in civil engineering. Principal attention is payed to Lower Carboniferous clayey slate of Moravia - Silesia region, which were demonstrably mined from the second half of 18th c. till the end of first decade of 21th c. Local slate were utilized predominantly as roofing material, but also as material for pavement and facing, or in the crushed and milled form as asphalt waterproofing strips coating and as filler for colours, paints and glues or for lightweight aggregates production. The article also presents the summary of methods of petrographic analysis important for detection of roofing slate quality in civil engineering applications.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    24. 10. 2014