Record details

Title
    Žíly karbonátů v puklinách granitoidů bedřichovského vodárenského tunelu v Jizerských horách
Other titles
    Fracture carbonates in granites of the Bedřichov water supply tunnel in Jizera Mts.
Author
    Dobeš, Petr
    Jačková, Ivana
    Klomínský, Josef
    Škoda, Radek
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011
Vol./nr.
    Roč. 45, č. podzim
Pages
    4
Year
    2012
Thesaurus term
    Lugicum, Krkonoše-Jizera Composite Massif, fracture carbonates chemical, and stable isotope and fluid inclusion data.
Keyword
    Bedřichovského
    Granitoidů
    Horách
    Jizerských
    Karbonátů
    Puklinách
    Tunelu
    Vodárenského
    Žíly
Abstract (in czech)
   V bedřichovském vodárenském tunelu byl zjištěn výrazný kontrast ve složení karbonátů z hydrotermálních žil v krkonošsko.jizerských granitech. Zatímco v jizerském granitu ( úsek tunelu A) převažuje kalcit, je největší pestrost zastoupených karbonátů prokázána v libereckém granitu (úsek tunelu B). Tyto rozdíly mohou indikovat jak laterální závislost na složení horninového prostředí, tak i vertikální zonálnost (pestřejší minerální složení hlubší zóny hydrotermálního systému v úseku B). Na základě izotopových dat žilných kalcitů a teplot homogenizace jejich fluidních inkluzí lze odvodit izotopové složení kyslíku jejich matečních paleofluid. Část vzorků má ?18O od +6 do +10 ?, u těchto vzorků byla zdrojovým roztokem pravděpodobně magmatická voda. Další vzorky mají ?18O lehce pozitivní, +0,6 až +3,5 ?, kde zdrojovými roztoky byly zřejmě solanky obíhající v granitu za nižších teplot. Část vzorků ze žil sz.-jv. směru a především sv.-jz. směru má hodnoty ?18O roztoku negativní, do -5 ?, což pra
   vděpodobně odpovídá pozdním meteorickým vodám, které nebyly v interakci s horkými horninami po dostatečně dlouhou dobu na to, aby se jejich ?18O přizpůsobilo okolnímu granitu..
Abstract (in english)
   Fracture carbonates in granites of the Bedřichov water supply tunnel in Jizera Mts.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014