Record details

Title
    4. paleontologický seminář, Ostrava 17.-18.6.2003 (Variant.)
Other titles
    Acritarcha a chitinozoa šáreckého souvrství na lokalitě Praha-Červený vrch (střední ordovik, pražská pánev, Barrandien)
    Brachiopoda lokality cementárna Úpohlavy u Lovosic (svrchní turon)
    Distribuce spodnokřídových lamelaptychů na vybraných spodnokřídových lokalitách v jihovýchodní části Španělska (provincie Murcia a Jaén)
    Fauna svrchních poloh spongilitických pískovců (opuk) na jižním Džbánu (česká křídová pánev)
    Fosilizace koprolitů paryb nalézaných ve svrchnoturonských uloženinách odkrytých v lomu Úpohlavy (Česká republika)
    Kapradiny českého cenomanu a jejich spory in situ : předběžná zpráva
    Ludlowská chitinozoa na lokalitě "Na Požárech" (silur, pražská pánev, Barrandien)
    Mechovkami bohaté třetihorní sedimenty jižní Moravy
    Nálezy rodu Castor L. a Trogontherium F. (čeleď Castoridae, Rodentia, Mammalia) z lokality Chlum u Srbska
    Nevápnitá dinoflageláta spodnokřídových souvrství manínské jednotky v lomu Butkov (Strážovské vrchy)
    Nová data o mořských hvězdicích (Echinodermata) svrchního cenomanu-spodního turonu české křídové pánve
    Osteometrical and functional analysis and evolution of autopodia in the genus Homo
    Paleontologické výzkumy na lokalitě Obora v roce 2002 (perm, boskovická brázda)
    Paprskoploutvé ryby spodního permu boskovické brázdy - současný stav poznání
    Porifera české křídové pánve - půda úrodná, pole neorané
    Profesor Josef Augusta a výuka geologie
    Rekonstrukce primitivní křídové angiospermy Myricanthium a její systematická příslušnost
    Sporomorfy, dinoflageláti, foraminifery a vápnitý nanoplankton albsko-cenomanského stáří ze Štramberka a Bystré (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
    Srovnání spodnokřídového foraminiferového společenstva z výplní štramberských vápenců lomu Kotouč ve Štramberku na Moravě se společenstvem stejného stáří z lomu Gutrathsberg v Gartenau v Rakousku
    Stratigrafia bádenských sedimentov okolia Stupavy (viedenská panva, Slovensko) a rekonštrukcia paleoekologických pomerov
    Šumavská sladkovodní společenstva thecamoeb (Testacea)
    Trendy ve výuce paleontologie na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava
    Trilobitová fauna hraničních vrstev tournai-visé z Mokré u Brna
    Výsledky studia nového výchozu středního ordoviku v Praze-Červeném vrchu