Record details

Title
    AEGOS - Geoinformační systém pro Afriku - Informace o existující technické infrastruktuře
Other titles
    AEGOS - Geoinformation System for Africa - Information on Existing Technical Architecture
Author
    Čápová, Dana
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada stavební
Vol./nr.
    Roč. 10, č. 2
Pages
    5
Year
    2010
Thesaurus term
    geoinformation, technical infrastructure, spatial data infrastructure
Keyword
    AEGOS
    Afriku
    Existující
    Geoinformační
    Informace
    Infrastruktuře
    Systém
    Technické
Abstract (in czech)
   Udržitelný rozvoj a využívání geologických zdrojů, jako jsou nerostné suroviny, podzemní voda nebo geotermální energie vyžaduje nejen existenci informací o geologických podmínkách, ale i efektivní způsob jejich využívání a sdílení. To je klíčovým faktorem zejména v Africe, ale i v dalších zemích a souvisí s rostoucí potřebou surovin a energií, ale i s rozvojem infrastruktury a ochrany životního prostředí. Jednou z hlavních úloh projektu AEGOS je tvorba návrhu technické architektury pro prostorovou datovou infrastrukturu geologických informačních zdrojů, která by umožnila přístup k již existujícím geovědním datům z území Afriky. Cílem je navrhnout nezbytné technické a programové vybavení, včetně síťového propojení pro zabezpečení budoucího efektivního poskytování dat, informací a služeb. Důležité je, aby tento návrh i budoucí implementace byla navázána na již existující geovědní systémy v Africe.
Abstract (in english)
   AEGOS - Geoinformation System for Africa - Information on Existing Technical Architecture
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014