Record details

Title
    Adaptive finite element modelling of two-dimensional magnetotelluric fields in general anisotropic media
Author
    Li, Y.
    Pek, Josef
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geophysical Journal International
Vol./nr.
    Roč. 175, č. 3
Pages
    s. 942-953
Year
    2008
Notes
    Projekt: GA205/06/0557, GA ČR, CZ3cav_un_auth*0216769
    Projekt: IAA3012401, GA AV ČR3cav_un_auth*0000912
    Překlad názvu: Modelování dvojrozměrných magnetotelurických polí v obecně anizotropních prostředích metodou adaptivních konečných elementů
    Rozsah: 13 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    magnetotelluric
    MELT experiment
    numerical approximation and analysis
Keyword
    Adaptive
    Anisotropic
    Element
    Fields
    Finite
    General
    Magnetotelluric
    Media
    Modelling
    Two-dimensional
Abstract (in czech)
   Je předložena metoda konečných elementů v adaptivní nestrukturované síti pro zlepšení kvality numerického řešení přímé magnetotelurické úlohy v obecně 2D anizotropních vodivostních strukturách. Metoda konečných elementů je aplikována opakovaně na posloupnosti zjemňujících se sítí, které se v iteračním procesu automaticky přizpůsobují podle odhadované chyby řešení.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013