Record details

Title
    Airborne geophysical survey in southwest Bohemia (Šumava Mts.piedmont) and its interpretation
Statement of responsibility
    Karel Dědáček, Jan Mašín, Naděžda Šťovíčková, Zdeněk Vejnar, Václav Veselý
Other titles
    Letecké geofyzikální měření v jihozápadních Čechách (Pošumaví) a jeho interpretace
Author
    Dědáček, Karel, 1946-
    Mašín, Jan
    Šťovíčková, Naděžda
    Vejnar, Zdeněk
    Veselý, Václav
Language
    anglicky
Source title - serial
    Sborník geologických věd. Užitá geofyzika
Vol./nr.
    Vol. 24
Pages
    p. 9-49
Year
    1990
Notes
    6 obr., 3 tab.
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, užitá geofyz.
Subject group
    anomálie
    Barrandien
    české moldanubikum
    interpretace dat
    letecká měření
    měření letecké
    radioaktivní vlastnosti hornin
    středočeská ostrovní zóna
    středočeský pluton
    vlastnosti magnetické
Geographical name
    Čechy jihozápadní
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Airborne
    Bohemia
    Geophysical
    Interpretation
    Mts.piedmont
    Southwest
    Survey
    Šumava
Abstract (in czech)
   V zájmové oblasti barrandienského proterozoika je hlavním zdrojem četných zonálních magnetických anomálií pyrhotin, který je součástí produktů paleobazaltového vulkanismu, vyznačujícími se zároveň nízkým obsahem draslíku, uranu a thoria. Oblast středočeského plutonu nevykazuje magnetické anomálie, ale zvýšené oblasti radioaktivních prvků na kontaktech dílčích apofýz. V oblasti středočeské ostrovní zóny byly zaznamenány velké magnetické anomálie, jejichž nositelem je magnetit ve vulkanitech; zvýšena radioaktivita svědčí o variabilitě horninového prostředí ostrovní zóny. Regonální magnetické anomálie v oblasti českého míoldanubika byly naměřeny především v sv. a jz. směru v zóně metamorfovaných vulkanitů, systémy žilných porfyrů a porfyritů vykazují zvýšenou radioaktivitu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012