Record details

Title
    Aktuální demografický vývoj v českém pohraničí
Author
    Vaishar, Antonín
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Změny regionálních struktur České republiky a Slovenské republiky
Pages
    S. 90-94
Notes
    Překlad názvu: Present demographical development in the Czech borderland
    Rozsah: 4 s.82009128
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    Czech borderland
    population balances
    rural settlement
Keyword
    Aktuální
    českém
    Demografický
    Pohraničí
    Vývoj
Abstract (in czech)
   Byly hodnoceny populační bilance pro mikroregiony a obce v českém pohraničí za období 2002 - 2006. Ze 110 pohraničních mikroregionů se zvýšil počet obyvatel ve 47. Ale po vyloučení mikroregionálních center byl konstatován populační přírůstek u 66 z nich. Z 1038 obcí s méně než 2 tisíci obyvateli byl zaznamenán populační přírůstek u 626. Z 229 obcí s méně než 200 obyvateli byl populační přírůstek konstatován u 109. Lze zobecnit, že suburbanizační a deurbanizační tendence se projevují rovněž v rurálním a periferním pohraničí. Žádná z velikostních kategorií obcí v pohraničí není ohrožena jako celek. Pouze v jednotlivých případech velmi malých obcí může absolutní pokles počtu obyvatel vést k překročení kritické hodnoty. Příspěvek uvádí rovněž geografickou diferenciaci podle jednotlivých úseků hranic.
Abstract (in english)
   Population balances for micro-regions and communes in the Czech borderland for the period of 2002 - 2006 were evaluated. Of 110 micro-regions in the borderland, population increase was stated in 47. After subduction their centers, population increase was stated in 66 of them. Of 1,038 communes with more than 2 thousand inhabitants, population increase was stated in 626. Of 229 communes with less than 200 inhabitants, population increase was stated in 109 of them. It was concluded that suburbanization and counter-urbanization trends manifest themselves also in rural and peripheral borderland. None category of communes in the borderland is endangered by depopulation. Only in some cases of very small communes, the absolute decrease of population could conduce to trespassing of a critical value. Geographical differentiation according to individual sections of borders was added.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012