Record details

Title
    Analýza deformace a porušení horninových vzorků fyzikálními metodami v průběhu zatěžování
Author
    Konečný, Pavel
    Kožušníková, Alena
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Documenta geonica 2005
Pages
    s. 68-75
Notes
    Překlad názvu: Analysis of deformation and failure of rock samples in process of loading by various physical methods
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    deformation of rock
    process of loading
Keyword
    Analýza
    Deformace
    Fyzikálními
    Horninových
    Metodami
    Porušení
    Průběhu
    Vzorků
    Zatěžování
Abstract (in czech)
   Měřením deformace, propustnosti, akustických emisí a rychlosti šíření ultrazvukových vln byl analyzován proces porušování horninových vzorků v průběhu zatěžování. Testovány byly dva geneticky odlišné typy hornin - karbonský středně až hrubozrnný pískovec a středně zrnitá biotitická žula. Měření byla realizována jak za jednoosého stavu napjatosti, tak za trojosého stavu napjatosti, což lépe odpovídá podmínkám v horninovém masivu.
Abstract (in english)
   The analysis of process of failure by measurement of deformation, permeability, acoustic emission activity and ultrasonic wave velocity is discussed on this paper. Two genetically different rock types were tested: carboniferous medium and coarse grained sandstone and medium grained biotic granite. The measurements was performed both in uniaxial and triaxial state of stress to model the conditions in rock massif.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012