Record details

Title
    Analýza vodorovných pohybů v průběhu vývoje poklesové kotliny
Author
    Doležalová, Hana
    Kajzar, Vlastimil
    Souček, Kamil
    Staš, Lubomír
Conference
    OVA ´09 - Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice (07.04.2009-09.04.2009 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Vol./nr.
    Roč. 9, č. 2
Pages
    s. 75-80
Year
    2009
Notes
    Autoři celkem: 4
    Projekt: GA105/07/1586, GA ČR
    Překlad názvu: Analysis of horizontal movements during development of a subsidence depression
    Rozsah: 7 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    GPS
    subsidence depression
    undermining
Keyword
    Analýza
    Kotliny
    Pohybů
    Poklesové
    Průběhu
    Vodorovných
    Vývoje
Abstract (in czech)
   Na pozorovací stanici u Karviné byla prováděna opakovaná geodetická měření pomocí GPS pro sledování pohybů povrchových bodů, jež byly způsobeny hlubinným dobýváním v oblasti se složitou tektonickou stavbou. Metoda GPS poskytuje prostorové souřadnice zaměřovaných bodů a umožňuje tak výpočet nejen svislých pohybů - poklesů, ale i horizontálních pohybů - posunů. Vyhodnocení horizontálních pohybů způsobených poddolováním v blízkosti Karviné ukazuje na nerovnoměrnosti a vlivy širšího okolí na sledovanou poklesovou kotlinu.
Abstract (in english)
   Repeated geodetic surveying by GPS at the observation network near Karviná was done to observe movements of surface points caused by underground mining in the area of a difficult tectonic situation. GPS method provides spatial coordinates of surveyed points and that is why it enables to compute not only vertical movements - subsidence - but also horizontal movements - shift. The evaluation of horizontal movements caused by undermining near Karviná has shown on non-uniformities and influences of wider area on given subsidence depression.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012