Record details

Title
    Aplikace teorie fyzikální podobnosti ve výpočtovém programu pro návrh vodních turbín
Author
    Polák, M.
    Polák, Václav
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Jemná mechanika a optika
Vol./nr.
    Roč. 55, č. 10
Pages
    s. 281-284
Year
    2010
Notes
    Překlad názvu: Application of the theory of physical similarity in calculation program for water turbine design
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    specific speed
    theory of physical similarity
    turbine design
Keyword
    Aplikace
    Fyzikální
    Návrh
    Podobnosti
    Programu
    Teorie
    Turbín
    Vodních
    Výpočtovém
Abstract (in czech)
   Pro efektivní využití vodní energie, coby obnovitelného zdroje, je nezbytnou podmínkou správně navržená turbína. Užitečným nástrojem při řešení této problematiky je teorie fyzikální podobnosti hydraulických strojů. Její aplikace ve výpočtovém modelu umožňuje pomocí tzv. měrných otáček dostupným způsobem získat informace o typu a rozměrech turbíny pro navrhované vodní dílo. Z porovnání vysledků modelu s již realizovaným řešením (zde hydroelektrárna Slapy na Vltavě) vyplývá, že programem vypočtené hodnoty se od skutečných neliší více než o 10%.
Abstract (in english)
   Correctly designed turbine is a necessary condition for efficient usage of water energy as a renewable resource. In solving this issue, the Theory of Physical Similarity of Hydraulic Machines is a useful tool. Its application in calculation model allows in approachable way by means of so-called specific speed to gain information on type and size of turbine for proposed hydropower plant. It is apparent from comparison of model outcomes and already realized solution (in this case hydropower plant Slapy on river Vltava) that the calculated values do not differ from the real ones more than by 10 %.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013