Record details

Title
    Autigenní monazit-(Ce) až monazit-(Nd) v drobách kulmu Drahanské Vrchoviny - vznik ve vztahu k chemickému složení drob a diagenetické teplotě
Other titles
    AUTHIGENIC MONAZITE-(Ce) TO MONAZITE-(Nd) IN THE GREYWACKES OF THE DRAHANY UPLAND: FORMATION RELATED TO THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE GREYWACKES AND DIAGENETIC TEMPERATURE.
Author
    Čopjaková, Renata
    Franců, Eva
    Novák, Milan
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae
Vol./nr.
    Roč. 95, č. 2
Pages
    17
Year
    2010
Thesaurus term
    authigenic monazite, monazite-(Ce), monazite-(Nd), diagenesis, greywackes, Lower Carboniferous Drahany basin
Keyword
    Autigenní
    
    Chemickému
    Diagenetické
    Drahanské
    Drob
    Drobách
    Kulmu
    Monazit-(Ce
    Monazit-(Nd
    Složení
    Teplotě
    Vrchoviny
    Vznik
    Vztahu
Abstract (in czech)
   Práce pojednává o vzniku autigenního monazitu v drobách kulmu Drahanské vrchoviny ve vztahu k diagenetické teplotě a chemickému složení drob. Autigenní monazit vzniká v podmínkách velmi slabé metamorfózy T ~ 250 °C, v souvislosti s hlubokým pohřbením sedimentů a to pouze v drobách chudých Ca. V Ca bohatších drobách vzniká zejména autigenní parisit a synchysit. Hlavní zdroj REE pro růst autigenního monazitu představuje alterovaný detritický monazit.
Abstract (in english)
   AUTHIGENIC MONAZITE-(Ce) TO MONAZITE-(Nd) IN THE GREYWACKES OF THE DRAHANY UPLAND: FORMATION RELATED TO THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE GREYWACKES AND DIAGENETIC TEMPERATURE.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014