Record details

Title
    Badenian deformations in Carpathian Foredeep; a case study from NE Moravia
Other titles
    Badenské deformace v karpatské předhlubni: Studie ze severovýchodní Moravy
Author
    Havíř, Josef
    Otava, Jiří
Language
    anglicky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis.Geology
Pages
    8
Thesaurus term
    Miocene, Carpathian Foredeep, compressive deformation, faulting, folding
Keyword
    Badenian
    Carpathian
    Case
    Deformations
    Foredeep
    Moravia
    NE
    Study
Abstract (in czech)
   Miocenní sedimenty karpatské předhlubně SV Moravy byly postiženy kompresní deformací spojenou s pohybem západokarpatských příkrovů. Článek popisuje deformační styl pozorovaný na čtyřech lokalitách na čele karpatských příkrovů. Křehká deformace, která je ve vztahu ke střednomiocénní reaktivaci starších variských zlomů nořících se k Z, či SZ, byla studována na lokalitách Podhůra, Skalka a Jerlochovice u Fulneku. Analýza těchto zlomů ukazuje SZ-JV orientaci maximální komprese. V železničním zářezu západně Bělotína bylo nalezeno duktilní vrásnění ve spodnobadenských sedimentech. Tato střižná duktilní deformace je pravděpodobně spjata se sunutím příkrovů k S, či SSZ a vykazuje blízkou afinitu ke střednomiocennímu (pravděpodobně badenskému) pohybu větší částí západokarpatských příkrovů.
Abstract (in english)
   The Miocene sediments of the Carpathian Foredeep in the region of NE Moravia were affected by compressional deformation connected with the movements of the Outer Western Carpathian Nappes. In this article, the deformational style observed aaaat four sites in recent front of the Crpathian Nappes is described. The brittle deformation, which is in relation to tje Middle Miocene reactivation of the older Variscan faults dipping to W or NW, was studied at sites Podhůra, Skalka, and Jerlochovice. The analysis of this faults shows the NW-SE orientation of the maximum compression. In the railway cut situated westward of Bělotín, the ductile folding of the Lower Badenian sediments was found. This shear ductile deformation is probably connected with the thrusting towars N or NNW and shows the close affinity to the Middle Miocene (probably Badenian) movement of the most outer Carpathian Nappes.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014