Record details

Title
    Bazální kambrium na vrchu Mileč u Skryjí, na Týřovickém vrchu a nový výskyt kambria jihozápadně od Hřebečník
Other titles
    Basal Cambrian deposits at the Mileč hill near Skryje, on the Týřovický vrch hill and a new occurrence of Cambrian sediments southwest from Hřebečníky
Author
    Vorel, Tomáš
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011
Vol./nr.
    Roč. 45, č. podzim
Pages
    4
Year
    2012
Thesaurus term
    Cambrian, Skryje-Týřovice Basin, Buchava Formation, Mileč Conglomerates, stratigraphy, geomorphology, geological mapping
Keyword
    Bazální
    Hřebečník
    Jihozápadně
    Kambria
    Kambrium
    Mileč
    Nový
    Skryjí
    Týřovickém
    Vrchu
    Výskyt
Abstract (in czech)
   V práci je diskutováno uložení bazálního kambria na vrchu Mileč u Skryjí. Podle výsledků nového geologického mapování je patrné, že současná pozice výchozů milečských slepenců je podmíněna více geomorfologií masivu Milče, nežli tektonikou. Uložení bazálních vrstev je zde souhlasné se sklonem svahu, což v kombinaci se zpětnou erozí způsobuje, že výchozy milečských slepenců sestupují nejméně třikrát po jižním svahu Milče do údolí Berounky. Nejedná se ale o oddělené tektonické kry, jak bylo znázorňováno na starších mapách. Na návrší Na průhonu, cca 0,5 km jz. od Hřebečník byly nově zjištěny výskyty slepenců, drob a břidlic litologicky odpovídajícím břidlicím skryjským. Při mikroskopickém studiu těchto hornin byly zjištěny také buližníkové a drobové valouny o velikosti 0,5-0,7 cm. Na základě litologie se patrně jedná o dosud neuváděný relikt kambrických sedimentů. Na Týřovickém vrchu v. od Hřebečník nebyly novým geologickým mapováním ověřeny výskyty bazálních milečských slepenců. Vrstevn
   í sled zde obsahuje patrně jen stratigraficky vyšší členy skryjsko-týřovického kambria.
Abstract (in english)
   Basal Cambrian deposits at the Mileč hill near Skryje, on the Týřovický vrch hill and a new occurrence of Cambrian sediments southwest from Hřebečníky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014