Record details

Title
    Beitrag zur Mineralogie der Jamesoniten
Statement of responsibility
    Ludmila Megarskaja, Drahoš Rykl
Other titles
    Příspěvěk k mineralogii jamesonitů
Author
    Megarskaja, Ludmila
    Rykl, Drahoš
Language
    německy
Source title - serial
    Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy
Vol./nr.
    Jg. 46, Nr. 1/2
Pages
    s. 97-110
Year
    1990
Notes
    9 fot., 15 tab.
    Zkr. název ser.: Sbor. Nár. Muz. (Praha), Ř. B.
Subject group
    jamesonit
    mikrosonda elektronová
    mineralogie
    minerály
    sulfidy a sulfosoli
Geographical name
    Bolívie
    ČSFR-Slovensko
    Nižná Slaná
    Polsko
    Velká Británie
Keyword
    Beitrag
    Jamesoniten
    Mineralogie
Abstract (in czech)
   Pomocí elektronové mikrosondy byl sledován chemismus a paragenetické vztahy jamesonitů ve 4 vzorcích z lokalit Nižná Slaná, Szonow (Polsko), Cornwall (V.Británie), Chocaya (Bolívie). Ve všech vzorcích byl potvrzen společný výskyt jamesonitu a boulangeritu a jamesonitu, boulangeritu a galenitu. Bylo zjištěno , že jamesonity nevznikají za teplot vyšších než 400 stupňů C. Na základě znalostí struktury byly vypočteny teoretické hodnoty mezirovinných vzdáleností jemasonitu a porovnány s maměřenými údaji. Nejlepší shody bylo dosaženo u jamesonitu z Nižné Slané
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 5. 2009
Import date
    8. 8. 2012