Record details

Title
    Bentické mikrofosilie ze stromatolitů, evaporitů a oolitických vápenců tepelsko-barrandienského proterozoika: Paleoekologické interpretace
Statement of responsibility
    Milada Vavrdová
Other titles
    Benthic microfossils from stromatolites, evaporites and oolitic carbonates in Teplá-Barrandian Proterozoic
Author
    Vavrdová, Milada
Language
    česky
Source title - monograph
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998
Pages
    s. 32
Notes
    1 obr.
Subject group
    Barrandien
    benthos
    evapority
    mikrofosílie
    prostředí intertidální
    prostředí subtidální
    prostředí útesové
    proterozoikum
    vápenec oolitický
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Bentické
    Evaporitů
    Interpretace
    Mikrofosilie
    Oolitických
    Paleoekologické
    Proterozoika
    Stromatolitů
    Tepelsko-barrandienského
    Vápenců
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012