Record details

Title
    Biostratigrafické a paleoekologické zhodnotenie vrtu LKŠ - 1 na základě foraminifer (Lučenská kotlina)
Statement of responsibility
    Adriena Zlinská, Katarína Šútovská
Other titles
    Biostratigraphical and paleoecological evaluation of the LKŠ-1 borehole on the basis of foraminifera (the Lučenská kotlina basin)
Author
    Šútovská, Katarína
    Zlinská, Adriena
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 22, č. 4
Pages
    s. 335-344
Year
    1990
Notes
    7 obr., 1 tab.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    biostratigrafie
    eggenburg
    ekologie
    Foraminifera
    Ipel'sko-rimavská pánev
    karpat
    Lučenská kotlina
    profil vrtný
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Biostratigrafické
    Foraminifer
    Kotlina
    LKŠ
    Lučenská
    Paleoekologické
    Vrtu
    Základě
    Zhodnotenie
Abstract (in czech)
   Ve vrtu LKŠ-1 bylo popsáno 95 druhů bentózních a 8 druhů planktonických foraminifer. Na základě jejich kvantitativního obsahu bylo vyčleněno 6 tanatocenóz. Šlírové souvrství a podložní jemnozrnné písky a pískovce byly biostratigraficky přičleněny ke karpatu. Pískovce se štěrkovými polohami byly zařazeny do eggenburgu. Ostatní souvrství nebylo možno biostratigraficky popsat. Z paleoekologického hlediska se v šlírovém souvrství karpatu /25,5 - 188 m/ předpokládá přechod z hyposalinního do normálního salinního prostředí. Podložní písky a pískovce /188 - 249 m/ sedimentovaly v hyposalinním litorálním prostředí a souvrství eggenburgu v normálně salinním litorálním až sublitorálním prostředí
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012