Record details

Title
    Biostratigrafické doklady pro tence šupinovitou stavbu hranického paleozoika, moravskoslezská zóna
Other titles
    Biostratigraphic evidence for thin-skinned structureof the Hranice Palaeozoic, Moravo-Silesian Zone
Author
    Bábek, Ondřej
    Otava, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Vol./nr.
    Roč. 13, č. září
Pages
    3
Year
    2006
Thesaurus term
    Moravo-Silesian Zone, Devonian, Carboniferous, conodont biostratigraphy, Variscan tectonics
Keyword
    Biostratigrafické
    Doklady
    Hranického
    Moravskoslezská
    Paleozoika
    Stavbu
    šupinovitou
    Tence
    Zóna
Abstract (in czech)
   V práci je popsán prvý důkaz biostratigrafické inverze dokumentovaný konodonty v hranickém paleozoiku. V činném lomu Černotín je asi dvoumetrová čočka středně tournaiských kalciarenitů až kalciruditů (zóny L. Si. crenulata až Si. isosticha -U. Si. crenulata) v mylonitizovných svrchnofamenských kalcilutitech (zóny Pa. marginifera až Pa. expansa). Čočka je orientována paralelně s deformační kliváží a současně je konzistentní se střižnými zónami dokumentovanými jinými autory v hranickém paleozoiku. Zjištěná a popsaná biostratigrafická inverze je v dobrém souladu s "thin skinned" strukturami brunovistulika a jeho sedimentárního pokryvu v severovýchodní části moravskoslezské zóny odvozenými z interpretací údajů z vrtů a seismických profilů.
Abstract (in english)
   Biostratigraphic evidence for thin-skinned structureof the Hranice Palaeozoic, Moravo-Silesian Zone
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014