Record details

Title
    Bohutínský tonalitový peň - příklad malé intruze s vysokým stupněm horninové diferenciace
Other titles
    Bohutín Tonalite Stock - An example of the small intrusion with high degree of the rock differentiation
Author
    Klomínský, Josef
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    5
Year
    2010
Thesaurus term
    Bohemicum, Bohutín Tonalite Stock, rock typology, chemical classification, age determination.
Keyword
    Bohutínský
    Diferenciace
    Horninové
    Intruze
    Malé
    Peň
    Příklad
    Stupněm
    Tonalitový
    Vysokým
Abstract (in czech)
   Bohutínský tonalitový peň je největší satelitní těleso středočeského plutonu ca. 6 km od jeho sz. kontaktu v prostoru Bohemika. Tento malý peň patří v Českém masivu k nejhlouběji hornicky prozkoumaným intruzím. Svým stářím i litologickou variabilitou je srovnatelný se stářím i litologickou variabilitou sázavské svity (Janoušek et al. 2000) středočeského plutonu.
Abstract (in english)
   Bohutín Tonalite Stock - An example of the small intrusion with high degree of the rock differentiation
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014