Record details

Title
    Cenomanian and Cenomanian-Turonian boundary deposits in the southern part of the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
Author
    Čech, S.
    Hradecká, L.
    Svobodová, Marcela
    Švábenická, L.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu = Bulletin of the Czech Geological Survey, Prague
Vol./nr.
    Roč. 80, č. 4
Pages
    s. 321-354
Year
    2005
Notes
    Grant 1975/630/02 Stratigraphic architecture of Cenomanian strata of the Bohemian Cretaceous Basin: relationships between depositional systems and reactivation of basement structures nenalezen v CEP
    Projekt: 1975/630/02, GA MŽP1, CZ
    Překlad názvu: Cenomanské uloženiny a sedimenty při hranici cenoman-turon z jižní části české křídové pánve, Česká republika
    Rozsah: 34 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    biostratigraphy
    Bohemian Cretaceous Basin
    Cenomanian
Keyword
    Basin
    Bohemian
    Boundary
    Cenomanian
    Cenomanian-Turonian
    Cretaceous
    Czech
    Deposits
    Republic
    Southern
Abstract (in czech)
   Transgresní sedimenty křídového stáří jsou popsány z vrtů z jižní části české křídové pánve (perucko-korycanské souvrství) a hemipelagické slínovce a vápence turonského stáří (bělohorské souvrství). Sedimenty zahrnují fluviální, maršové, estuarinní typy a dále i sedimenty vnitřního a vnějšího šelfu. Palynomorfy, foraminifery, vápnitý nanoplankton a makrofauna byly použity ke stanovení stáří sedimentů a prostředí, ve kterém se ukládaly.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012