Record details

Title
    Cenomanian and Cenomanian-Turonian boundary in the southern part of the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
Other titles
    Cenoman a hranice cenoman-turon v jižní části české křídové pánve, Česká republika
Author
    Čech, Stanislav
    Hradecká, Lenka
    Svobodová, Marcela
    Švábenická, Lilian
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin of Geosciences
Vol./nr.
    Roč. 80, č. 4
Pages
    14
Year
    2005
Thesaurus term
    Bohemian Cretaceous Basin, litho- and biostratigraphy, Cenomanian-Turonian boundary, macrofauna, foraminifers, calcareous nannofossils, palynomorphs
Keyword
    Basin
    Bohemian
    Boundary
    Cenomanian
    Cenomanian-Turonian
    Cretaceous
    Czech
    Republic
    Southern
Abstract (in czech)
   Transgresivní křídové sedimenty jsou popisovány z vrtů. Transgresivní charakter z fluviálních do estuarijních sedimentů je dobře dokumentován palynologicky. Postupné prohloubení do facií otevřeného moře (při hranici cenoman-turon) je dokumentován zvýšenou diverzitou foraminifer a vápnitého nanoplanktonu. první výskyt druhu Eprolitus octopetalus odpovídá nejspodnější části turonu
Abstract (in english)
   Initial transgressive Cretaceous sediments are described from boreholes. A transgressive succession from fluvial to estuarine tidal flat facies is well documented by palynomorphs. The gradual deepening into open shelf facies at Cenomanian-Turonian boudary is documented by increasing diversity of foraminifer and calcareous nannoplankton. First occurence of Eprolithus octopetalus coincides with lawermost part of Turonian
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014