Record details

Title
    Chemical and phase composition of particles produced by laser ablation of silicate glass and zircon - implications for elemental fractionation during ICP-MS analysis
Other titles
    Chemické a fázové složení částic produkovaných laserovou ablací silikátových skel a zirkonu - vliv na prvkovou frakcionaci během ICP-MS analýzy
Author
    Hovorka, Jan
    Košler, Jan
    Míková, Jitka
    Sylvester, Paul
    Wiedenbeck, Michael
    Wirth, Richard
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Journal of analytical atomic spectrometry
Vol./nr.
    Roč. 20, č. 5
Pages
    8
Year
    2005
Thesaurus term
    Inductively-Coupled Plasma, U-Th-Pb, Focused Ion-Beam, Mass-Spectrometrz, Size Distribution, 213 nm, Aerosolos, Geochornology, Samples, Femtosecond
Keyword
    Ablation
    Analysis
    Chemical
    Composition
    During
    Elemental
    Fractionation
    Glass
    ICP-MS
    Implications
    Laser
    Particles
    Phase
    Produced
    Silicate
    Zircon
Abstract (in czech)
   Chemické a fázová složení částic produkovaných laserovou ablací (266 nm Nd:YAG)silikátových NIST skel a zirkonu byly studovány pomocí SIMS a HR-TEM technik. Data nasvědčují tomu, že vznik fází s odlišnou mineralogií a/nebo chemickým složením od původního materiálu v místě laserové abalce vede k prvkové frakcionaci materiálu, který je analyzován v ICP-MS. Dokladem frakcionace je chemicky zonální depozit na povrchu vzorku v okolí ablačního kráteru. Chemické složení a mineralogie částic se mění s jejich velikostí, proto efektivita transportu hraje podstatnou roli. Pb a U významně frakcionují během ablace silikátových skel i zirkonu. Vzhledem k závislosti mechanismu frakcionace na fázovém složení analyzovaných vzorků je míra prvkové frakcionace závislá také na složení matrice analyzovaného vzorku. Je-li užita externí kalibrace, standardy by měly mít stejné fázové a chemické složení, jako analyzované vzorky. Pouze tak je možné dosáhnout správných a přesných analýz Pb a U v silikátových vzor
   cích.
Abstract (in english)
   The chemical and phase compositions of particles produced by laser ablation (266 nm Nd:YAG) of silicate NIST glasses and zircon were studied by SIMS and HR-TEM techniques. The data suggest that the formation of phases of different mineralogy and/or chemical composition from the original sample at the ablation site can result in elemental fractionation in material delivered to the ICP-MS for quantitative analysis. Evidence of the element fractionation is preserved in chemically zoned ejecta deposited around the ablation pit. The chemical composition and mineralogy of particles varies with particle size so that the efficiency of transport of particles plays a role in elemental fractionation. Pb and U are fractionated significantly during the ablation of both silicate glass and zircon. It follows that a matrix-matched external calibration is essential for achieving highly precise and accurate laser ablation ICP-MS analysis of Pb and U in silicate samples.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014